PROGRAM CERTYFIKACJI

Program certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) posiada system certyfikacji, w ramach którego osoby szkolące się w nurcie TSR mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i uprawniające do pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Program certyfikacyjny został stworzony w celu potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi system certyfikacji zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii! Zaktualizowany Program Certyfikacji został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/06/2023 w dniu 22 czerwca 2023r.

Zmiany w Programie otwierają ścieżkę ubiegania się Certyfikat Psychoterapeuty/Psychoterapeutki w nurcie TSR zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2400). oraz minimami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii!

Prosimy Was o zapoznanie się z Programem. Zacznie on funkcjonować od stycznia 2024r.

Rozdział I. Cele programu

 1. Podstawowe cele „Programu certyfikacji osób pracujących w  Podejściu/Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”, zwanego dalej Programem:
  1. rozwój i potwierdzanie kompetencji osób pracujących w nurcie PSR/TSR,
  2. podnoszenie standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie PSR/TSR,
  3. zwiększenie dostępności pomocy udzielanej osobom w podejściu PSR/TSR,
  4. promocja nurtu PSR/TSR.
 2. Regulacje zawarte w „Programie” dotyczą:
  1. procesu przyznawania i odnawialności  certyfikatów potwierdzających kompetencje osób pracujących w PSR/TSR
  2. organizacji i obsługi Programu.
 3. Wykaz  pojęć występujących w Programie:
  1. certyfikat
   dokument na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd PSTTSR, zawierający imię, nazwisko osoby, której przyznany zostaje certyfikat, poziom certyfikatu (konsultant, terapeuta, trener, superwizor), podpisany przez przedstawiciela Zarządu PSTTSR oraz Przewodniczącego Rady Merytorycznej (RM) PSTTSR
  2. osoba w procesie certyfikacji
   osoba, która jest członkiem Stowarzyszenia, ukończyła min. 200 godz. szkoleń akredytowanych oraz podjęła superwizję u superwizora / superwizorów PSTTSR, może ona potwierdzić swoją pracę zaświadczeniem (o procesie certyfikacji). Zaświadczenie takie wydaje Zarząd PSTTSR na prośbę osoby w procesie certyfikacji, po otrzymaniu (drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl) wniosku z załącznikami potwierdzającymi fakt:
   ukończenia akredytowanego szkolenia I-go (min. 70 godz.) oraz II-go stopnia (min. 130 godz.) z zakresu PSR/TSR (zaświadczenia),
   – zrealizowania min. 50% wymaganych godzin superwizji (zaświadczenie/a z ilością godzin od superwizora/ów PSTTSR).
   Zaświadczenie o procesie certyfikacji ważne jest rok od momentu wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia znajduje się w zakładce “dokumenty do pobrania” na stronie www.psttsr.pl
  3. procedura certyfikacyjna
   czynności wykonywane przez Zarząd PSTTSR (lub wyznaczone przez niego osoby)  oraz RM od momentu przyjęcia dokumentów po informację o przyznaniu/odmowie przyznania certyfikatu
  4. odnawialność certyfikatu
   procedura podejmowana przez Zarząd PSTTSR (lub wyznaczone przez niego osoby) oraz RM (na wniosek osoby chcącej odnowić certyfikat), mająca na celu przedłużenie ważności certyfikatu na zasadach określonych w Programie.
  5. szkolenia akredytowane
   Szkolenia I-go (min. 70 godz.) oraz II-go stopnia (min. 130 godz.) z zakresu PSR/TSR. Za akredytowane uznaje się szkolenia ukończone w ośrodkach wskazanych  na stronie www.psttsr.pl oraz inne szkolenia z w/w zakresu, które uzyskały akceptację Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR (w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo).
  6. praca własna rozwojowa
   treningi psychologiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, superwizja, itp.). Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż PSR/TSR.
   własne doświadczenia rozwojowe (definicja obowiązująca od 01.01.2023 roku)
   poznawanie własnego sposobu funkcjonowania, zwłaszcza doświadczania siebie w relacji ze sobą i światem poprzez m. in.:
   – psychoterapię własną realizowaną w formie indywidualnej lub grupowej i/lub
   – doświadczenia własne o charakterze rozwojowym (np. treningi interpersonalne, intrapsychiczne, asertywności, grupy genogramowe itp.)
   Własne doświadczenia rozwojowe mogą być realizowane także w innych podejściach niż PSR/TSR.
  7. praktyka zawodowa liczona w latach pracy bądź w godzinach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w nurcie PSR/TSR, poświadczona zaświadczeniami z miejsc pracy, stażu, wolontariatu itp. a w przypadku prowadzenia własnej działalności – stosownym oświadczeniem.
  8. szkolenia specjalistyczne w konwencji PSR/TSR
   szkolenia w zakresie różnorodnych  zagadnień dotyczących profesjonalnej pomocy  w obszarze PSR/TSR prowadzone:
   – w ośrodkach akredytowanych i/lub
   – przez certyfikowanych trenerów PSTTSR
   – oraz inne szkolenia z w/w zakresu, które uzyskały akceptację Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR (w wyniku uznania ich jako równorzędne jakościowo).
  9. rekomendacja superwizora
  10. dokument podpisany przez superwizora PSTTSR, poświadczający jego rekomendację dla osoby  ubiegającej się o certyfikat. Tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o certyfikat z wybranymi osobami spośród superwizorów PSTTSR.
  11. opłata certyfikacyjna
   opłata wnoszona przez osobę składającą dokumenty certyfikacyjne / odnawiającą certyfikat; wysokość opłat certyfikacyjnych dla poszczególnych certyfikatów ustalana jest uchwałą Zarządu PSTTSR  i podana do wiadomości poprzez stronę www.psttsr.pl. Opłata związana z odnawialnością certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej danego certyfikatu
 1.  

Rozdział II. Proces certyfikacji osób pracujących w nurcie Podejścia/Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 1. Osoby pracujące w nurcie PSR/TSR mogą ubiegać się o następujące tytuły:
  1. Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  2. Terapeuty Terapii Skoncentrowanej  na Rozwiązaniach,
  3. Trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  4. Superwizora Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
 2. Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej na pięć lat. Po tym okresie Certyfikaty są ponownie zatwierdzane w uproszczonej procedurze, opisanej w rozdziale V niniejszego dokumentu
 3. Organem zatwierdzającym formalnie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Zarząd PSTTSR lub powołana przez niego Komisja składająca się z członków Stowarzyszenia.
 4. Organem opiniującym merytorycznie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Rada Merytoryczna PSTTSR (powołana odrębną uchwałą Zarządu).
 5. Zarząd PSTTSR nie może przyznać kandydatowi Certyfikatu wbrew opinii Rady Merytorycznej, jednocześnie Rada Merytoryczna nie ma mocy samodzielnego  podejmowania decyzji w sprawie przyznania Certyfikatu.
 6. Zarząd PSTTSR może wnioskować o przyznanie danego certyfikatu osobom szczególnie doświadczonym i zasłużonym dla propagowania nurtu PSR/TSR w Polsce. Certyfikat zostaje wówczas przyznany po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Merytoryczną.

Rozdział III. Kryteria ubiegania się o Certyfikaty

Certyfikat KONSULTANTA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Certyfikat Konsultanta PSR dedykowany jest praktykom, którzy pracują z ludźmi w pozaterapeutycznych kontekstach, np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy itp.

Kryteria:

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
2.Wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne).
3.Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych.
4.Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
5.Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy, w tym co najmniej 200 godzin pracy w nurcie PSR/TSR.
6.Rekomendacja (jednego) superwizora PSTTSR.
ŁĄCZNIEminimum 500 godzin

Certyfikat TERAPEUTY Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

Kryteria uzyskania Certyfikatu terapeuty obowiązujące osoby rozpoczynające szkolenie od 01.01.2023 roku:

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
2.Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne), lub podyplomowe (w przypadku wykształcenia wyższego, innego niż wskazane).
3.Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych.
4.Własne doświadczenia rozwojowe – minimum 100 godz.
5.Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy (w tym nie mniej niż 360 godzin) w charakterze terapeuty (doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami i/lub grupami) w nurcie PSR/TSR.
6.Dodatkowe 150 godzin szkoleń specjalistycznych w konwencji PSR/TSR.
7.60 godzin superwizji pracy własnej u min. dwóch różnych superwizorów PSTTSR.
8.Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR.
ŁĄCZNIEminimum 870 godzin

Kryteria uzyskania Certyfikatu terapeuty obowiązujące osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 01.01.2023 roku*:

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
2.Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne), lub podyplomowe (w przypadku wykształcenia wyższego, innego niż wskazane).
3.Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych.
4.Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
5.Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy (w tym nie mniej niż 360 godzin) w charakterze terapeuty (doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami i/lub grupami) w nurcie PSR/TSR.
6.Dodatkowe 100 godzin szkoleń specjalistycznych w konwencji PSR/TSR.
7.40 godzin superwizji pracy własnej u dwóch różnych superwizorów PSTTSR.
8.Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR.
ŁĄCZNIEminimum 800 godzin

*Zgodnie z Uchwałą nr 03/09/2022 z dnia 28.09.2022 r., osoby, które w dniu wejścia w życie nowych kryteriów uzyskiwania certyfikatu (tj. 1 stycznia 2023 r.) są w trakcie procesu kształcenia, kontynuują ów proces zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, jednak złożenie wniosku certyfikacyjnego musi nastąpić nie później niż do końca 2025 roku.

Osoby, które:

 • rozpoczynają szkolenie od 1 stycznia 2023 roku
 • nie spełnią wymaganych kryteriów uzyskania certyfikatu do końca 2025 roku

realizują proces certyfikacyjny zgodnie z nowymi zasadami.

Certyfikat TRENERA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Kryteria:

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
2.Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne).
3.Certyfikat terapeuty TSR.
4.Minimum 400 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz szkolenia specjalistyczne, konferencje).
5.Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
6.Praktyka zawodowa – co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami lub grupami w nurcie PSR/TSR.
7.Realizacja minimum 300 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym 30 godz. w asyście trenera PSTTSR).
8.Rekomendacje dwóch trenerów PSR (w tym jednego z tytułem superwizora PSTTSR).

Certyfikat SUPERWIZORA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Poniższa procedura reguluje zasady realizowania procesu certyfikacji superwizorskiej dla osób, które posiadają certyfikat terapeuty i trenera PSTTSR i są zainteresowane dalszą ścieżką rozwoju w tym nurcie. Jednocześnie stanowi ona odpowiedź na zwiększone potrzeby środowiska osób pracujących w nurcie TSR i coraz bardziej dynamiczny rozwój Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a co za tym idzie samego podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce.

 1. Warunki wstępne
  O status superwizora-aplikanta mogą ubiegać się osoby, które uzyskały rekomendację Rady Merytorycznej PSTTSR na podstawie pisemnego wystąpienia do Zarządu PSTTSR z wnioskiem o zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora, zawierającym doświadczenie i dokonania osoby kandydującej.
  *w okresie przejściowym (tj. do 22.03.2023 roku) – osoby, które posiadają certyfikat terapeuty i trenera PSTTSR i mogą wykazać się doświadczeniem w pracy terapeutycznej oraz superwizyjnej, wskazującym na spełnienie kryteriów uzyskania certyfikatu superwizora, mogą go uzyskać bez konieczności przechodzenia ścieżki aplikacyjnej. 
 2. Kryteria, jakie musi spełnić osoba kandydująca do otwarcia aplikacji superwizorskiej
  W celu uzyskania rekomendacji, osoba kandydująca składa wniosek wraz z następującymi dokumentami:A. Kopia/skan certyfikatu terapeuty TSR uzyskanego co najmniej 3 lata przed ubieganiem się o aplikację,
  B. Kopia/skan Certyfikatu trenera TSR uzyskanego co najmniej rok przed ubieganiem się o aplikację,
  C. Kopia/skany zaświadczeń potwierdzających fakt ukończenia minimum 500 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz szkolenia specjalistyczne, konferencje),
  D. Zaświadczenia/oświadczenia dot. praktyki zawodowej –  co najmniej 6 lat doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami lub grupami z wykorzystaniem PSR/TSR, po ukończeniu szkolenia zaawansowanego,
  E. Zaświadczenie superwizora/superwizorów PSTTSR o odbytych minimum 60 godzinach superwizji własnej pracy w nurcie TSR (w tym co najmniej 45 godzin pracy terapeutycznej) od momentu uzyskania certyfikatu terapeuty,
  F. Wykazanie się co najmniej trzema własnymi aktywnościami na rzecz rozwoju TSR / PSR, od momentu uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR (np. publikacja artykułów w czasopiśmie PSTTSR, wystąpienia na Konferencji PSTTSR, warsztaty konferencyjne, wywiady na temat TSR/PSR itp.). Udokumentowane za pomocą zaświadczeń/oświadczeń (z podaniem źródła w przypadku wywiadów/publikacji),
  G. Zgodę certyfikowanego superwizora PSTTSR na objęcie merytoryczną opieką szkoleniowej pracy superwizorskiej osoby kandydującej. Superwizorem przygotowującym osobę aplikującą powinna być inna osoba, niż udzielająca rekomendacji do certyfikatu terapeuty,
  H. Potwierdzenie wniesienia opłaty aplikacyjnej.
 3. Procedura składania i rozpatrywania wniosków
  Wniosek o zgodę na otwarcie aplikacji superwizorskiej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających fakt spełnienia niezbędnych kryteriów należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl. Wysokość opłaty za postępowanie aplikacyjne wynosi 200zł płatne na konto PSTTSR – Santander Bank 36 1090 2763 0000 0001 3537 3754 tytułem „aplikacja superwizorska – imię i nazwisko”.A. Zarząd (lub powołana do tego Komisja) sprawdza wniosek pod względem formalnym,
  B. W przypadku braków, osoba kandydująca zostaje powiadomiona o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie spełnia niezbędnych kryteriów otwarcia aplikacji superwizorskiej, otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem,
  C. Kompletnie wypełnione wnioski zostaną przesłane Radzie Merytorycznej,
  D. Po uzyskaniu rekomendacji Rady Merytorycznej PSTTSR, Zarząd PSTTSR podejmuje uchwałę  w sprawie otwarcia aplikacji i informuje osobę o rozpoczęciu aplikacji superwizorskiej. W przypadku odrzucenia wniosku kandydat otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.
 4. Przebieg i zasady aplikacji superwizorskiej

  Osoba uzyskuje zaświadczenie o rozpoczęciu procesu, potwierdzające uzyskany status. Od tego momentu:

  A. ma prawo posługiwać się tytułem: „superwizor-aplikant Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)”,
  B. jej nazwisko zostaje wpisane na listę superwizorów-aplikantów na stronie PSTTSR,
  C. superwizor-aplikant uzyskuje uprawnienia do prowadzenia superwizji (pod superwizją certyfikowanego superwizora PSTTSR), które zaliczają się do liczby godzin superwizji niezbędnych do uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR, natomiast nie jest uprawniony do udzielania rekomendacji do uzyskania certyfikatów,
  D. superwizor-aplikant w trakcie trwania aplikacji zobowiązany jest do wykazania się co najmniej pięcioma własnymi aktywnościami na rzecz rozwoju TSR / PSR (np. publikacja, referat, wystąpienie/przeprowadzenie warsztatu na Konferencji Naukowej PSTTSR),
  E. superwizor-aplikant zobowiązany jest do realizowania kryteriów procesu certyfikacji określonych w punkcie 5 niniejszej procedury oraz spełnienia wymogów określonych indywidualnie przez superwizora – opiekuna (np. regularne spotkania, dyskusje, wspólna analiza nagrań superwizji, czytanie literatury, przygotowywanie prac itd.).

  Po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji do uzyskania certyfikatu superwizora PSTTSR (jednak w czasie nie krótszym niż 2 lata od momentu rozpoczęcia), superwizor-aplikant ma prawo ubiegania się o certyfikat superwizora PSTTSR.

Kryteria uzyskania Certyfikatu SUPERWIZORA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
2.Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne).
3.Certyfikat terapeuty TSR oraz trenera PSR
4.Ukończone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz szkolenia specjalistyczne, konferencje).
5.Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
6.Praktyka zawodowa – co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami lub grupami z wykorzystaniem PSR/TSR, po ukończeniu szkolenia zaawansowanego.
7.Minimum 300 godzin zrealizowanych superwizji/konsultacji z zakresu PSR/TSR, co najmniej 2 osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR, w tym minimum 100 godzin pod superwizją superwizora PSTTSR.
8.Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR.
9.Ukończone szkolenie dotyczące superwizji uznane lub przeprowadzone przez PSTTSR.
10.Rekomendacje Rady Merytorycznej PSTTSR, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją.

Rozdział IV. Zasady certyfikacji

 1. Nad właściwym przebiegiem procesu przyznawania Certyfikatów w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach czuwa Zarząd oraz Rada Merytoryczna PSTTSR.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyznanie certyfikatu zobowiązani są złożyć formularz wraz z wymaganymi dokumentami (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl). Razem z formularzem zgłoszenia, kandydaci składają skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia przez nich wszystkich kryteriów uzyskania danego certyfikatu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej i zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl.
 3. Formularze certyfikacyjne oraz wzór rekomendacji  superwizorów dostępne są na stronie Stowarzyszenia – www.psttsr.pl 
 4. Ocenie formalnej przez Zarząd lub powołaną przez niego komisję poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku braków kandydat zostanie powiadomiony o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Poprawnie ocenione pod kątem formalnym wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej członkom Rady Merytorycznej.
 6. W razie wątpliwości Rada może wystąpić o dosłanie dodatkowych informacji dotyczących pracy osoby ubiegającej się o dany Certyfikat.
 7. Rada obraduje według harmonogramu pracy:
  1.  zgłoszenia do końca kwietnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
  2. zgłoszenia do końca sierpnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
  3. zgłoszenia do końca grudnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.
 8.  Rada wypracowane opinie przekazuje bezpośrednio Zarządowi PSTTSR.
 9. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu.
 10. Jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych kryteriów certyfikacji, otrzymuje pisemnie informację wraz z uzasadnieniem.
 11. Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na wszystkich etapach otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.

Rozdział V. Odnawialność certyfikatów

 1. Osoba ubiegająca się o odnowienie Certyfikatu powinna (w sesji certyfikacyjnej, nie później niż przed upływem okresu ważności certyfikatu) złożyć drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl:fikaty są ważne przez okres 5 lat; po tym okresie dany certyfikat odnawiany jest na podstawie poniższych kryteriów:
  1.  wypełniony wniosek (do pobrania tutaj),
  2. komplet zaświadczeń (skany) potwierdzających fakt uzyskania wymaganych punktów akredytacyjnych niezbędnych do odnowienia certyfikatu,
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty (opłata związana z odnawialnością certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej danego certyfikatu),
 2. Certyfikaty są ważne przez okres 5 lat; po tym okresie dany certyfikat odnawiany jest na podstawie poniższych kryteriów:
  1. Konsultant PSR: uzyskanie 70 punktów akredytacyjnych
  2. Terapeuta TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  3. Trener TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  4. Superwizor TSR: uzyskanie 160 punktów akredytacyjnych
 3. Odnowić certyfikat może jedynie członek PSTTSR, z opłaconymi składkami członkowskimi, który potwierdza stosownym zaświadczeniem swoją praktykę w nurcie PSR/TSR
 4. Punkty akredytacyjne:
a.uczestnictwo w superwizji grupowej i indywidualnej, (minimum 3 razy w roku);

punkty dotyczące superwizji stanowić mają nie mniej niż 25% całej puli zebranych punktów
1 godz. = 1 pkt.,
b.uczestnictwo w szkoleniu z obszaru tematycznego (PSR, TSR);1 godz. = 1 pkt.,
c.uczestnictwo w konferencji PSTTSR w Polsce (z obszaru PSR/TSR);12 punktów akredytacyjnych za jedną
d.uczestnictwo w konferencjach zagranicznych, np. EBTA, SFBTA;20 punktów akredytacyjnych za jedną
e.wygłoszenie referatu / wystąpienie / warsztat na konferencji związane z tematyką PSR;20 punktów akredytacyjnych za jedną
f.napisanie artykułu naukowego związanego z tematyką PSR;25 punktów akredytacyjnych za jeden
g.napisanie książki poświęconej tematyce PSR;50 punktów akredytacyjnych
h.uzyskanie i realizacja grantu PSTTSR wraz z opracowaniem (upublicznieniem) wyników;35 punktów akredytacyjnych
i.wystąpienia komercyjne (radio, telewizja, czasopisma, artykuł w internecie) związane z tematyką PSR;10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
j.promocja nurtu PSR/TSR, poprzez m.in. prowadzenie Kół Naukowych, prelekcje dla rodziców,

działania na rzecz środowiska lokalnego;
10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
k.prowadzenie (organizowanie) i uczestnictwo w interwizji koleżeńskiej w nurcie PSR/TSR;1 godz. uczestnictwa = 1 punkt (prowadzenie i organizowanie)
l.organizowanie i animowanie prac / spotkań Koła PSTTSR;20 punktów akredytacyjnych
 1. Niezłożenie wniosku o odnowienie uzyskanego certyfikatu przed upływem jego ważności skutkuje jego wygaśnięciem.
 2. Po pomyślnym zakończeniu procedury Zarząd PSTTSR podejmuje uchwałę o przedłużeniu ważności Certyfikatu na okres kolejnych 5 lat o czym osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności Certyfikatu zostaje poinformowana drogą mailową.

Rozdział VI: Utrata ważności certyfikatu

 1. Certyfikat traci swoją ważność w związku z ustaniem członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na
  Rozwiązaniach.
 2. Osoby nie będące członkami PSTTSR zostaną usunięte z listy osób certyfikowanych.
 3. Nie złożenie przez osobę certyfikowaną wniosku przed upływem terminu ważności Certyfikatu spowoduje jego wygaśnięcie.
 4. Po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia Certyfikatu, ponowne jego uzyskanie będzie wiązać się z przejściem procedury certyfikacyjnej.

 Rozdział VII: Organizacja i obsługa Programu

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Programu prowadzi Zarząd PSTTSR.
 2. Zakres obsługi obejmuje:
  1. techniczną obsługę sesji certyfikacyjnych Rady Merytorycznej; 
  2. udostępnianie wzorów wniosków dla kandydatów ubiegających się o przyznanie Certyfikatu, gromadzenie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami,
  3. wydawanie Certyfikatów, 
  4. prowadzenie bazy danych osób, które otrzymały Certyfikaty,