KOŁA PSTTSR

Wykaz działających Kół

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Aktualnie funkcjonuje 10 Kół PSTTSR w różnych miastach w Polsce.

Zachęcamy do zaangażowania w organizowanie i prowadzenie kolejnych Kół PSTTSR.

NAZWA KOŁADATA POWOŁANIA KOŁAOSOBY KOORDYNUJĄCEKONTAKTINNE
Olsztyńskie Koło PSTTSR 15.01.2021 link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/psttsrolsztyn
Białostockie Koło PSTTSR 15.01.2021 Piotr Tadeusz Zwoliński, Magdalena Dworakowska-Łukasiuk cet.labirynt@gmail.com, magdalena_dworakowska@onet.pl link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/psttsrbialystok
Warszawskie Koło PSTTSR 15.01.2021 Filip Jach jach.edukacja@gmail.com link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/psttsrwarszawa
Ciechocińskie Koło PSTTSR 15.01.2021 Albina Rezuanova, Karolina Matyjasik swiatduszy@o2.pl, karolinadropiewska@interia.pl
Lubelskie Koło PSTTSR 20.01.2021 Katarzyna Ludzińska, Katarzyna Hartfil, Urszula Łopuszańska katarzynaludzinska@gmail.com, kasiahartfil@gmail.com, ursulalopu@gmail.com link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/247938963501390/
Rybnickie Koło PSTTSR 28.02.2021 Jarosław Tarnowski, Tomasz Kowalczyk jtd@poczta.onet.pl
Trójmiejskie Koło PSTTSR 02.04.2021 Łukasz Rąpała, Adrian Okoń rapalka@op.pl, kontakt@adrianokon.pl link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/555509048762709
Poznańskie Koło PSTTSR 08.05.2021 Justyna Majkowska, Adrian Pietrowski justyna.majkowska.psychologia@gmail.com, apietrowski@outlook.com
Krakowskie Koło PSTTSR 22.02.2022 Tomasz Zemsta-Piasecki zemstapiasecki@gmail.com https://www.facebook.com/groups/psttsrkrakow
Katowickie Koło PSTTSR 22.02.2022 Marzena Szymków-Gac, Anita Malinowska, Damian Sodol m.szymkowgac@gmail.com, ceramicznapi@gmail.com, samodzielny@gmail.com link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/959498594773148

Regulamin Kół
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa lokalnego Koła PSTTSR powstaje poprzez wstawienie przymiotnika) utworzonego od nazwy miasta na terenie którego działa Koło.
  (Przykładowo jeśli koło ma działać w Wieliszewie nazwa Koła będzie brzmieć „Wieliszewskie Koło PSTTSR”)
 2. Koło działa przy PSTTSR; Lokalne Koła PSTTSR nie mają podmiotowości prawnej, są wyłącznie nieformalną strukturą PSTTSR prowadzącą działalność (w) na określonym terenie.
 3. Członkiem Koła PSTTSR może zostać każda osoba zainteresowania rozwojem podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach
 4. Koło PSTTSR działa w zgodzie z celami statutowymi PSTTSR (rozdział II; cele i formy działania), respektując Kodeks Etyki Praktyka PSR/TSR

§ 2 Cele Koła

Celem Koła jest:

 1. wzbogacanie wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w pracach Koła,
 2. pomoc w budowaniu lokalnego systemu wsparcia dla profesjonalistów,
 3. pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia,
 4. popularyzacja wiedzy o PSR/TSR, w tym m.in. inicjowanie i/lub prowadzenie działań badawczych dotyczących rozwoju i obszarów zastosowania PSR/TSR,
 5. nawiązywanie kontaktów z innymi kołami i organizacjami o podobnej działalności w kraju i za granicą,
 6. integracja lokalnego środowiska praktyków PSR/TSR,
 7. promowanie PSTTSR.

§ 3 Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, warsztatów, forum wymiany doświadczeń pogłębiających wiedzę o PSR/TSR, służących wymianie doświadczeń uczestników spotkań, nie rzadziej niż raz na kwartał. Koło może dzielić się na sekcje tematyczne, stosownie do potrzeb działalności,
 2. wspieranie działań objętych patronatem PSTTSR (grup samorozwojowych, interwizyjnych, badawczych itp.),
 3. organizowanie superwizji koleżeńskich,
 4. prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej i/lub elektronicznej), prezentowanie osiągnięć własnych Koła,
 5. wspieranie PSTTSR w realizacji działań statutowych (np. pomoc w organizacji konferencji, publikacji),
 6. inne formy działalności zgodne ze Statutem PSTTSR.

§ 4 Członkostwo

 1. Członkiem Koła może być każdy profesjonalista zainteresowany podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, który respektuje cele statutowe PSTTSR oraz Kodeks Etyki Praktyka PSR/TSR  (www.psttsr.pl; zakładka stowarzyszenie/statut).
 2. Wstąpienie następuje po deklaracji uczestnictwa w pracach Koła (wobec Koordynatora Koła).
 3. Wystąpienie z Koła następuje na skutek rezygnacji (wobec Koordynatora Koła), lub w wyniku braku obecności na spotkaniach.

§ 5 Prawa i obowiązki członków

Członek Koła ma prawo do:

a) udziału w pracach Koła,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Koła.

Do obowiązków członków należy:

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,

b) przestrzeganie regulaminu Koła,

c) stosowanie się do uchwał i wytycznych PSTTSR oraz przestrzeganie Kodeksu Etyki PSTTSR.

§ 6 Koordynowanie działań Koła 

Pracami Koła kieruje/kierują:

a) Koordynator lub Koordynatorzy Koła w liczbie do trzech osób,

b) w ramach Koła mogą działać grupy zadaniowe z demokratycznie określoną strukturą.

 

Do kompetencji koordynatora/koordynatorów należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Koła,

b) utrzymywanie kontaktu z Zarządem PSTTSR,

c) przygotowywanie rocznych sprawozdań/informacji z działalności Koła,

d) podejmowanie decyzji po uprzednim zasięgnięciu opinii członków Koła,

e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła,

f) informowanie Zarządu o potrzebach związanych z działalnością Koła, Stowarzyszenia i innych,

g) poinformowanie Zarządu o zakończeniu działalności Koła.

§ 7 Powołanie Koła

 1. Lokalne Koła powoływane są przez Zarząd PSTTSR w drodze uchwały Zarządu, na wniosek Członków Stowarzyszenia, chcących takie Koło powołać.
 2. Powołane przez Zarząd Koło, na swoim pierwszym spotkaniu wyłania Koordynatora/ koordynatorów i informuje zarząd o dokonanym wyborze.
 3. Koordynatorzy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych kontaktowych na stronie Stowarzyszenia (oraz w mediach społecznościowych)

§ 8 Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie wspiera lokalne Koła poprzez:

 1. konsultowanie w sprawach regulaminowych i dotyczących działań sprawozdawczych,
 2. pomoc w wymianie i integrowaniu działań poszczególnych Kół,
 3. doradztwo merytoryczne i konsultowanie zgłoszonych projektów,
 4. udzielanie informacji, przekazywanie materiałów merytorycznych,
 5. udzielanie wsparcia finansowego w projektach związanych z realizacją działań statutowych Stowarzyszenia
 6. sfinansowanie raz w roku superwizji (grupowej) dla członków Koła.