STATUT

Statut Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowana na Rozwiązaniach

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w skrócie PSTTSR, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym w Warszawie – Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Dopuszczalne jest stosowanie skrótu nazwy Stowarzyszenia w postaci PSTTSR.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia i jej władz naczelnych mieści się w m. st. Warszawa.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – zwane oddziałami, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

§ 6
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. 

§ 9
Stowarzyszenie może używać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odznak i pieczęci ustalonych przez władze naczelne Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

Promocja i szerzenie nurtu Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSR / TSR);
Poradnictwo i doradztwo psychologiczne;
Profilaktyka psychologiczna;
Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w nurcie PSR, osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia;
Realizowanie działalności terapeutycznej, profilaktycznej, edukacyjnej;
Ochrona i promocja zdrowia.

§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego prowadzoną w następujących obszarach:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 11a

Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego określona w paragrafie 11 realizowana jest poprzez następujące działania:

1.     Prowadzenie w miarę możliwości badań oraz inicjowanie ich w sferze działań statutowych;

2.     Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z działalnością Stowarzyszenia;

3.     Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych;

4.     Prowadzenie różnorodnych form:

§  profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom zgłaszającym się po pomoc,

§  poradnictwa, pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

§  psychoterapii,

§  warsztatów i szkoleń oraz innych form psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

§  prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych

w oparciu o kodeks etyki praktyka PSR/TSR.

5.     Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych oraz pozytywnych form społecznej aktywności, mających na celu szerzenie wiedzy oraz szukanie skutecznych rozwiązań napotykanych problemów;

6.     Współpracę z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania;

7.     Prowadzenie działalności integrującej i wspierającej członków Stowarzyszenia, poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

8.     Inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia;

9.     Wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, sportowymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, ośrodkami masowego przekazu, związkami wyznaniowymi oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych;

10.   Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalność z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.

§ 12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
złoży pisemną deklarację członkowską na piśmie,
przedstawi na piśmie rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną służącą realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji o pomocy na rzecz Stowarzyszenia, o której mowa w pkt 1.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia,
zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, dotyczących działalności Stowarzyszenia,
zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek,
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 18 ust. 2-5 oraz obowiązki określone w § 19 ust. 1. Członek wspierający ma ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 21

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2)     śmierci lub utraty praw obywatelskich przez osobę fizyczną na mocy prawomocnego wyroku Sądu lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

3)     wykluczenia przez Zarząd:

a)     z powodu łamania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)     z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 22

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 23

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, obecnych członków Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i / lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na czas Walnego Zgromadzenia spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
7.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez:

a) Zarząd,

b) Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) Zarząd na pisemny wniosek 7 członków Stowarzyszenia.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 7 pkt b) i / lub pkt c).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dziesięciu członków.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian Statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 27

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu. Prezesa i członków zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród swoich członków.
 Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes Zarządu i Członek Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Zarząd pełnomocnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Zarząd, do skuteczniejszej realizacji działań, może powoływać organy/komisje/grupy robocze opiniodawczo-doradcze.
a)      W skład tychże organów/komisji/grup roboczych mogą wchodzić członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia. 

b)     Skład powoływanego organu/komisji/grupy roboczej może liczyć od 3-5 osób.

c)      Szczegółowy zakres prac danego organu/komisji/grupy roboczej będzie określał odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

d)      prace organów/komisji/grup roboczych sprawozdawanie są Zarządowi: organ/komisja/grupa robocza informuje Zarząd o swoich posiedzeniach (terminach i miejscach); protokół z posiedzeń organów/komisji/grup roboczych przekazywany jest Zarządowi w ciągu tygodnia od spotkania; sprawozdanie z działań organów/komisji/grup roboczych z okresu roku kalendarzowego przekazywane jest Zarządowi do końca stycznia roku kolejnego.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należą:

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i wykluczanie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 30

1.     Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub zwołanie Zarządu,

c)    składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji.
W kwestiach spornych głos decydujący ma przewodniczący komisji

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani innych ciałach opiniodawczo-doradczych powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać członkowie Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby skazane wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia nie służy celom zarobkowym i nie może być podzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)     ze składek członkowskich,

2)     z darowizn, spadków, zapisów,

3)     z dotacji i ofiarności publicznej,

4)     z działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 33

Stowarzyszenie prowadzi działalność i gospodarkę finansową stosując poniżej wymienione zakazy:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem kiedy to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej dziesięciu osób uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach