WAŻNE DEFINICJE

Poniższe rozróżnienie jest efektem prac Zespołu ds. Standardów Certyfikacji PSTTSR związanych z dostosowywaniem systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Powstało ono we współpracy z Radą Merytoryczną PSTTSR.

Zarząd zatwierdził je Uchwałą nr 06/03/2023 z dnia 20 marca 2023 r. 

ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY TERAPEUTĄ A PSYCHOTERAPEUTĄ W OPARCIU O STANDARDY PSTTSR
OBSZAR
ROZRÓŻNIENIA
TERAPEUTAPSYCHOTERAPEUTA
Ścieżka kształcenia trwająca nie mniej niż 3 lata w tym min. 870 godzin:Ścieżka kształcenia trwająca nie mniej niż 4 lata w tym min. 1400 godzin:
ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER
SZKOLENIA
●     Część teoretyczno-warsztatowa – 350h
●     Własna praca rozwojowa – 100h
●     Superwizje – 60h
●     Praktyka zawodowa – 360h
●     Część teoretyczno-warsztatowa – 600h
●     Własna praca rozwojowa – 250h
●     Superwizje – 150h
●     Staż kliniczny – 400h
ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ
SZKOLENIA
Szkolenie zawierające następujące obszary wiedzy i umiejętności, wprowadzane równolegle w trakcie trwania nauki:
1. Wiedzę teoretyczną w obszarach:
Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:
● Podłoże teoretyczne – postmodernizm, konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny, semantyka ogólna, filozofia “języka”
● Inspiracje i źródła – TSR w strumieniu modalności terapeutycznych: model ericksonowski, model systemowy, model krótkoterminowy skoncentrowany na rozwiązaniu problemu – Mental Research Institute, model narracyjny
● Historia TSRu – model z Milwaukee – osoby Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, model z Brugii – osoby Luc Isebaert – podstawowe założenia
● Kierunki, etapy i zasady pracy oraz struktura sesji w nurcie TSR
● Praca z klientami w różnych relacjach i w wybranych kontekstach
● Psychopatologia z perspektywy TSR (psychologia zdrowia, a psychologia psychopatologii)
● Rozumienie zasad pracy w kontekście etyki zawodowej
Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, poszerzoną o:
● teorię rozwoju człowieka,
● społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii,
● teorię psychopatologii i diagnozę nozologiczną,
● diagnozę psychoterapeutyczną,
● inne wybrane podejścia psychoterapeutyczne,
● wybrane elementy wiedzy klinicznej.
2. Kształcenie praktyczne, a w szczególności:
● umiejętności, metody i techniki specyficzne dla TSR,
● własne doświadczenie terapeutyczno – rozwojowe
● praktyka pod superwizją,
● praktyka zawodowa (staż, praktyki, wolontariat, zatrudnienie)
● umiejętności, metody i techniki specyficzne dla TSR i innych, wybranych podejść psychoterapeutycznych,
● własne doświadczenie terapeutyczno – rozwojowe
● praktyka pod superwizją,
● staż kliniczny
3. Doskonalenie umiejętności praktycznych i teoretycznych poprzez:
●  udział w Konferencjach, warsztatach dydaktycznych, seminariach itp.
●  staże “kliniczne”, praktyki i inne sposoby uzyskiwania umiejętności pracy praktycznej,
●  formy i metody samokształcenia
ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI
(kompetencji)
certyfikat nadany w wyniku uzyskania rekomendacji dwóch superwizorów PSTTSR i złożenia wniosku po uprzednim spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów wynikających z procesu certyfikacjicertyfikat nadany w wyniku zdania egzaminu przed komisją zewnętrzną po uprzednim spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów wynikających z procesu certyfikacji
ZE WZGLĘDU NA DEFINIOWANIE
DZIAŁAŃ
świadome i zamierzone zastosowaniem metod wynikających z podejścia i oddziaływań interpersonalnych pochodzących ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom przy modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, sposobu przeżywania emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z terapii/psychoterapii uważają za pożądany (na podstawie definicji: Prochaska i Norcross, 1990, w: Vademecum Polskiej Rady Psychoterapii, str. 9).