ODNAWIALNOŚĆ CERTYFIKATÓW

Certyfikaty nadawane przez PSTTSR ważne są przez okres 5 lat od podjęcia uchwały przez Zarząd. Po tym czasie dany certyfikat odnawiany jest na podstawie poniższych kryteriów:
 • Konsultant PSR: uzyskanie 70 punktów akredytacyjnych
 • Terapeuta TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
 • Psychoterapeuty: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
 • Trener TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
 • Superwizor TSR: uzyskanie 160 punktów akredytacyjnych
a.uczestnictwo w superwizji grupowej i indywidualnej, (minimum 3 razy w roku);

punkty dotyczące superwizji stanowić mają nie mniej niż 25% całej puli zebranych punktów
1 godz. = 1 pkt.,
b.uczestnictwo w szkoleniu z obszaru tematycznego (PSR, TSR);1 godz. = 1 pkt.,
c.uczestnictwo w konferencji PSTTSR w Polsce (z obszaru PSR/TSR);12 punktów akredytacyjnych za jedną
d.uczestnictwo w konferencjach zagranicznych, np. EBTA, SFBTA;20 punktów akredytacyjnych za jedną
e.wygłoszenie referatu / wystąpienie / warsztat na konferencji związane z tematyką PSR;20 punktów akredytacyjnych za jedną
f.napisanie artykułu naukowego związanego z tematyką PSR;25 punktów akredytacyjnych za jeden
g.napisanie książki poświęconej tematyce PSR;50 punktów akredytacyjnych
h.uzyskanie i realizacja grantu PSTTSR wraz z opracowaniem (upublicznieniem) wyników;35 punktów akredytacyjnych
i.wystąpienia komercyjne (radio, telewizja, czasopisma, artykuł w internecie) związane z tematyką PSR;10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
j.promocja nurtu PSR/TSR, poprzez m.in. prowadzenie Kół Naukowych, prelekcje dla rodziców,

działania na rzecz środowiska lokalnego;
10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
k.prowadzenie (organizowanie) i uczestnictwo w interwizji koleżeńskiej w nurcie PSR/TSR;1 godz. uczestnictwa = 1 punkt (prowadzenie i organizowanie)
l.organizowanie i animowanie prac / spotkań Koła PSTTSR;20 punktów akredytacyjnych

Osoba ubiegająca się o odnowienie Certyfikatu powinna (nie później niż przed okresem utraty ważności danego certyfikatu) złożyć drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl:

 • wypełniony wniosek (do pobrania tutaj),
 • komplet zaświadczeń (skany) potwierdzających fakt uzyskania wymaganych punktów akredytacyjnych niezbędnych do odnowienia certyfikatu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty (opłata związana z odnawialnością certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej danego certyfikatu),

Odnowić certyfikat może jedynie członek PSTTSR, z opłaconymi składkami członkowskimi, który potwierdza stosownym zaświadczeniem swoją praktykę w nurcie PSR/TSR. Niezłożenie wniosku o odnowienie uzyskanego certyfikatu przed upływem jego ważności skutkuje jego wygaśnięciem.

Rozpatrzeniu przez Komisję Certyfikacyjną podlegają jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:

 • w przypadku braków osoba starająca się o przedłużenie ważności certyfikatu zostanie powiadomiona o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie.
 • w sytuacji, gdy osoba certyfikowana prześle ww. dokumenty po wyznaczonym terminie (pkt 3.a) lub zwróci się z prośbą o wydłużenie ww. terminu wniosek może być rozpatrywany ponownie, podczas kolejnej sesji certyfikacji (patrz pkt. 1).
 • w sytuacji, gdy osoba certyfikowana nie prześle wszystkich ww. wymaganych lub dodatkowych dokumentów, procedura zostaje zakończona a ważność certyfikatu wygasa.

Wnioski o przedłużenie ważności Certyfikatów rozpatrywane są przez Komisję Certyfikacyjną w trakcie sesji certyfikacyjnych:

  1. zgłoszenia do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;

  2. zgłoszenia do końca sierpnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca października;

  3. zgłoszenia do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.

Po pomyślnym zakończeniu procedury Zarząd PSTTSR podejmuje uchwałę o przedłużeniu ważności Certyfikatu na okres kolejnych 5 lat o czym osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności Certyfikatu zostaje poinformowana drogą mailową.

Źródło: Program Certyfikacji PSTTSR, Rozdział V. Odnawialność Certyfikatów

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl.