PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) przygotowało kryteria i procedury tworzące system certyfikacji, w ramach którego osoby szkolące się w nurcie TSR mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i uprawniające do pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Program certyfikacyjny został stworzony w celu potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących i zgodny ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Osoby szkolące się i pracujące w nurcie PSR/TSR mogą po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji PSTTSR ubiegać się o Certyfikat:

Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej i/lub procedury egzaminacyjnej. Certyfikaty są przyznawane na okres 5 lat. Po tym czasie podlegają odnowieniu w uproszczonej procedurze (Więcej dowiesz się w zakładce: „ODNAWIALNOŚĆ CERTYFIKATÓW„).

Jak starać się o uzyskanie certyfikatu?

Procedura Certyfikacyjna przebiega w dwóch etapach. Jest ona zgodna ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii 

Etap I – rozpatrzenie aplikacji 

 1. Nad właściwym przebiegiem procesu przyznawania Certyfikatów w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach czuwa Zarząd, Komisja Certyfikacyjna oraz Rada Merytoryczna PSTTSR.
 2. Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane są złożyć formularz wraz z wymaganymi dokumentami (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl). Razem z formularzem zgłoszenia, osoby kandydujące składają skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia przez nich wszystkich kryteriów uzyskania danego certyfikatu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl oraz formularz RODO.
 3. Formularze certyfikacyjne i inne dokumenty dostępne są na stronie Stowarzyszenia – www.psttsr.pl
 4. Ocenie formalnej przez Zarząd lub powołaną przez niego komisję poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku braków osoba kandydująca zostanie powiadomiona o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Poprawnie ocenione pod kątem formalnym wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej członkom Rady Merytorycznej.
 6. W razie wątpliwości (dot. merytorycznej zawartości wniosku) Rada Merytoryczna może wystąpić o dosłanie dodatkowych informacji dotyczących pracy osoby ubiegającej się o dany Certyfikat (z wyznaczeniem terminu), zaprosić osobę kandydującą na spotkanie, zasięgnąć opinii innej Komisji działającej w ramach Stowarzyszenia (np. Komisji Etyki) i/lub indywidualnie określić warunki dalszego procedowania.
 7. Jeżeli w podanym terminie informacje nie zostaną uzupełnione, procedura rozpatrywania wniosku zostaje zakończona. Osoba zachowuje prawo do ponownego złożenia wniosku i ubiegania się o Certyfikat w kolejnej sesji certyfikacyjnej. 
 8. Rada obraduje według harmonogramu pracy:
  1. zgłoszenia do końca kwietnia, RM opiniuje wnioski do końca czerwca;
  2. zgłoszenia do końca sierpnia, RM opiniuje wnioski do końca października;
  3. zgłoszenia do końca grudnia, RM opiniuje wnioski do końca lutego kolejnego roku. 
 9. Rada wypracowane opinie przekazuje bezpośrednio Zarządowi PSTTSR 

Etap II – egzaminacyjny

Etap ten przebiega inaczej w zależności od ubiegania się o poszczególne Certyfikaty. Dokładne kroki opisane są poniżej.

 1. Certyfikat Konsultanta/Konsultantki
  1. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR przekazuje informację osobie kandydującej potwierdzoną stosownym zaświadczeniem o zgodzie na sesje rekomendacyjną.
  2. Osoba w procesie certyfikacji umawia termin sesji rekomendacyjnej z superwizorem wskazanymi we wniosku.
  3. Superwizor po zakończonej sesji rekomendacyjnej wystawia konsultantowi w procesie certyfikacji stosowne zaświadczenie z informacją o uzyskanej
   rekomendacji. W przypadku jej nieudzielenia, superwizor może wyznaczyć dodatkowe kryteria niezbędne do ponownego starania się o uzyskanie rekomendacji.
  4. Konsultant w procesie certyfikacji uzupełnia wcześniej złożoną dokumentację o zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji Zarządowi.
  5. Zarząd PSTTSR podejmuje decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu w trakcie najbliższej sesji certyfikacyjnej:
   zgłoszenia do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;
   zgłoszenia do końca sierpnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca października;
   zgłoszenia do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.
  6. Osoby, które ukończą proces certyfikacji otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.
 2. Certyfikat Terapeuty/Terapeutki
  1. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR przekazuje osobie kandydującej informację o zgodzie na sesję
   rekomendacyjną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem.
  2. Osoba w procesie certyfikacji umawia termin sesji rekomendacyjnej z superwizorami wskazanymi we wniosku.
  3. Superwizor po zakończonej sesji rekomendacyjnej wystawia terapeucie w procesie certyfikacji stosowne zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji.
   W przypadku jej nieudzielenia, superwizor może wyznaczyć dodatkowe kryteria niezbędne do ponownego starania się o uzyskanie rekomendacji.
  4. Terapeuta w procesie certyfikacji uzupełnia wcześniej złożoną dokumentację o zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji Zarządowi.
  5. Zarząd PSTTSR podejmuje decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu w trakcie najbliższej sesji certyfikacyjnej:
   zgłoszenia do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;
   zgłoszenia do końca sierpnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca października;
   zgłoszenia do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.
  6. Osoby, które ukończą proces certyfikacji otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.
 3. Certyfikat Psychoterapeuty/Psychoterapeutki
  1. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR przekazuje osobie kandydującej informację o zgodzie na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej.
  2. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji zgłasza się na sesję egzaminacyjną i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie później niż 5 lat od
   ukończenia szkolenia.
  3. Zarząd na wniosek Komisji Certyfikacyjnej powołuje Komisję Egzaminacyjną składającą się z osób, które nie brały udziału w procesie szkolenia osób
   przystępujących do egzaminu oraz ogłasza termin egzaminu.
  4. Egzamin składa się z dwóch części:
   Część I – egzamin teoretyczny obejmujący ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia psychoterapii. Egzamin obejmuje
   zarówno kwestie dotyczące zaprezentowanego przez Kandydata procesu psychoterapii jak i zagadnienia ogólne, w szczególności z zakresu teorii
   i praktyki psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem TSR (grupa podejść systemowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii, jak również orientacji
   w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych, psychopatologii, współpracy z innymi specjalistami oraz etyki zawodowej
   Cześć II – polega na obronie studium przypadku przedstawionego w dokumentacji. Obrona ma formę rozmowy z Komisją Egzaminacyjną podczas której osoba aplikująca powinna wykazać się wiedzą zgodną z zakresem merytorycznym procesu kształcenia oraz zdolnością i refleksją nad swoją pracą terapeutyczną.
  5. Osoba kandydująca przywozi na egzamin do wglądu dokumentację w wersji papierowej (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), której
   wersję elektroniczną wysłała wcześniej. Komisja przechowuje przesłaną wersję elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie.
   Jeśli w czasie przeprowadzania egzaminów osoba kandydująca nie przedstawi ww. dokumentów do wglądu Obserwatorowi to procedura zostanie przerwana.
  6. Komisja Egzaminacyjna po zakończonej sesji egzaminacyjnej przekazuje Zarządowi informację o wynikach egzaminu.
  7. Zarząd PSTTSR podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu psychoterapeuty w trakcie najbliższej sesji certyfikacyjnej:
   egzamin zakończony do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;
   egzamin do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.
  8. Osoby, które ukończą proces certyfikacji otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.
  9. W przypadku niezdania egzaminu, psychoterapeuta w procesie certyfikacji może podejść do kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 4. Certyfikat Trenera/Trenerki
  1. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR przekazuje osobie kandydującej informację o zgodzie na sesję
   rekomendacyjną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem.
  2. Trener w procesie certyfikacji umawia termin sesji rekomendacyjnej z superwizorem/trenerem wskazanym we wniosku.
  3. Superwizor/Trener po zakończonej sesji rekomendacyjnej wystawia trenerowi w procesie certyfikacji stosowne zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji. W przypadku jej nieudzielenia, superwizor/trener może wyznaczyć dodatkowe kryteria niezbędne do ponownego starania się o uzyskanie rekomendacji.
  4. Trener w procesie certyfikacji uzupełnia wcześniej złożoną dokumentację o zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji Zarządowi.
  5. Zarząd PSTTSR podejmuje decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu w trakcie najbliższej sesji certyfikacyjnej:
   zgłoszenia do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;
   zgłoszenia do końca sierpnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca października;
   zgłoszenia do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.
  6. Osoby, które ukończą proces certyfikacji otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.
 5. Certyfikat Superwizora/Superwizorki
  1. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR przekazuje osobie kandydującej informację o zgodzie na sesję
   rekomendacyjną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem.
  2. Superwizor-aplikant umawia terminy sesji rekomendacyjnych z superwizorami wskazanymi we wniosku.
  3. Superwizorzy po zakończonej sesji rekomendacyjnej wystawiają superwizorowi aplikantowi stosowne zaświadczenia z informacją o uzyskanej rekomendacji.
   W przypadku jej nieudzielenia, superwizor może wyznaczyć dodatkowe kryteria niezbędne do ponownego starania się o uzyskanie rekomendacji.
  4. Superwizor-aplikant uzupełnia wcześniej złożoną dokumentację o zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji Zarządowi.
  5. Rada Merytoryczna wyznacza superwizorowi-aplikantowi termin rozmowy egzaminacyjnej.
  6. Rada Merytoryczna po zakończonej rozmowie wystawia superwizorowi-aplikantowi stosowne zaświadczenia z informacją o uzyskanej rekomendacji. W przypadku jej
   nieudzielenia, Rada Merytoryczna wyznacza dodatkowe kryteria niezbędne do ponownego starania się o uzyskanie rekomendacji.
  7. Superwizor-aplikant uzupełnia wcześniej złożoną dokumentację o zaświadczenie z informacją o uzyskanej rekomendacji Zarządowi.
  8. Zarząd PSTTSR podejmuje decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu w trakcie najbliższej sesji certyfikacyjnej:
   zgłoszenia do końca kwietnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca czerwca;
   zgłoszenia do końca sierpnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca października;
   zgłoszenia do końca grudnia, Zarząd podejmują uchwałę certyfikacyjną do końca lutego kolejnego roku.
  9. Osoby, które ukończą proces certyfikacji otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl bądź formularz kontaktowy na stronie KONTAKT