PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) przygotowało kryteria i procedury tworzące system certyfikacji, w ramach którego osoby szkolące się w nurcie TSR mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i uprawniające do pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Program certyfikacyjny został stworzony w celu potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzi proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem systemu certyfikacji PSTTSR tak, aby docelowo certyfikaty Stowarzyszenia były nadawane zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia i kryteriami Polskiej Rady Psychoterapii.

Osoby szkolące się i pracujące w nurcie PSR/TSR mogą po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji PSTTSR ubiegać się o Certyfikat:

Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej. Certyfikaty są przyznawane na okres 5 lat. Po tym czasie podlegają odnowieniu w uproszczonej procedurze (Więcej dowiesz się w zakładce: „ODNAWIALNOŚĆ CERTYFIKATÓW„).

Jak starać się o uzyskanie certyfikatu?

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie certyfikatu, zobowiązane są złożyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) kompletnie wypełniony wniosek wraz załącznikami (UWAGA: Zgodnie z instrukcją zamieszczoną we wniosku)

  • formularz certyfikacji (do pobrania TU) – należy wypełnić go na komputerze z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich punktów w dokumencie (np. ilość godzin, daty, nazwy uczelni/szkoleń itp.). Istnieje możliwość edycji poniższych tabel w celu wpisania wymaganych kryteriów.
  • skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia kryteriów uzyskania danego certyfikatu (zaświadczenia ze szkoleń, superwizji itd.)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej (wykaz opłat dostępny TU)

Ocenie formalnej poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Po otrzymaniu wniosku i zapoznaniu się z nim, osoba kandydująca do uzyskania Certyfikatu zostaje poinformowana, czy formularz spełnia kryteria formalne. W przypadku braków, zostaje powiadomiona o konieczności uzupełnienia wniosku w określonym terminie.

Terminy składnia wniosków:

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w terminach:

  • do końca kwietnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
  • do końca sierpnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
  • do końca grudnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.

W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu. Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na wszystkich etapach otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR o czym zostaną poinformowane drogą mailową. Ich nazwiska zostaną opublikowane na liście osób certyfikowanych stronie PSTTSR.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl bądź formularz kontaktowy na stronie KONTAKT