FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ścieżki kształcenia w nurcie TSR

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu certyfikacji w nurcie TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w zakładce „PROGRAM CERTYFIKACJI”.

Obecnie polskie prawo w żaden sposób nie reguluje zawodu psychoterapeuty. Standardy dotyczące szkoleń terapeutów są określane przez stowarzyszenia zrzeszające terapeutów poszczególnych modalności. Zgodnie ze standardami PSTTSR (które w szczególności obowiązują Członkinie i Członków Stowarzyszenia), uzyskanie tytułu terapeuty TSR następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji określonych w programie certyfikacji (dostępny tutaj). 

Samo ukończenie I i/lub II stopnia szkolenia (szkolenie podstawowe i/lub zaawansowane) potwierdzane jest zaświadczeniem o udziale i stanowi jedynie elementem całego procesu kształcenia w nurcie TSR w ramach PSTTSR.

Zgodnie z Programem Certyfikacji PSTTSR, osoba, która ukończyła kurs zaawansowany, rozpoczęła superwizje u superwizora PSTTSR oraz kontynuuje proces kształcenia poprzez realizowanie pozostałych elementów procesu kształcenia, otrzymuje status: „terapeuta w procesie certyfikacji PSTTSR”. Taka osoba może po zrealizowaniu min. 50% wymaganych godzin superwizji uzyskać zaświadczenie potwierdzające ten status.

Samo ukończenie I i/lub II stopnia szkolenia (szkolenie podstawowe i/lub zaawansowane) potwierdzane jest zaświadczeniem o udziale i stanowi jedynie elementem całego procesu kształcenia w nurcie TSR w ramach PSTTSR.

Za osobę w procesie certyfikacji uznaje się osobę, która ukończyła min. 200 godz. szkoleń akredytowanych (I i II stopień TSR) oraz rozpoczęła superwizje u superwizora / superwizorów PSTTSR. i kontynuuje proces kształcenia.

Osoba taka może potwierdzić swoją pracę zaświadczeniem o procesie certyfikacji i posługiwać się tytułem: „terapeuta TSR w procesie certyfikacji”. Zaświadczenie takie wydaje Zarząd PSTTSR na prośbę osoby w procesie certyfikacji, po otrzymaniu (drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl) wniosku z załącznikami potwierdzającymi: 

 • fakt zrealizowania min. 50% wymaganych godzin superwizji (wymagane zaświadczenie/a z ilością godzin od superwizora/ów PSTTSR)
 • ukończenia min. 200 godz. szkoleń akredytowanych (kurs podstawowy – min. 70h oraz kurs zaawansowany – min. 130h). 

Zaświadczenie o procesie certyfikacji ważne jest rok od momentu wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia znajduje się w zakładce “dokumenty do pobrania” na stronie www.psttsr.pl.

Za szkolenia akredytowane (umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PSTTSR) uznaje się szkolenia ukończone w ośrodkach wskazanych na podstronie AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLENIOWE oraz inne szkolenia z w/w zakresu, które uzyskały akceptację Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo.

Własna praca rozwojowa dotyczy rozwijania świadomość siebie jako terapeuty (np. treningi interpersonalne i intrapsychiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, treningi asertywności itp.). Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż PSR/TSR.

Praktyka zawodowa powinna być poświadczona zaświadczeniami z miejsc pracy, stażu, wolontariatu itp. a w przypadku prowadzenia własnej
działalności – stosownym oświadczeniem i potwierdzeniem z CEIDG.

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane są złożyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) następujące dokumenty: 

 • formularz certyfikacji (do pobrania TU),
 • skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia kryteriów uzyskania danego certyfikatu (zaświadczenia ze szkoleń, superwizji itd.),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
 • zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl (do pobrania również w powyższym odnośniku).

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w terminach:

 • do końca kwietnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
 • do końca sierpnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
 • do końca grudnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie TSR prowadzone zarówno stacjonarne, jak i online zaliczają się do procesu certyfikacji PSTTSR.  Jednakże w przypadku szkoleń online, aby mogły być one uznane, muszą być prowadzone w bezpośredniej interakcji z osobą prowadzącą a także innymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Formy szkoleniowe, które są organizowane bez bezpośredniej interakcji (platformy e-learningowe) nie są uznawane w procesie certyfikacji PSTTSR na jakimkolwiek poziomie certyfikacyjnym.

Szkolenia, które są realizowane przez ośrodki nieposiadające akredytacji PSTTSR lub przez trenerów TSR, którzy nie posiadają certyfikatów PSTTSR, mogą być zaliczane do procesu certyfikacji PSTTSR. Decyduje o tym Rada Merytoryczna, dokonując całościowej oceny przedłożonej dokumentacji. Do uzyskania certyfikatów PSTTSR niezbędne jest uzyskanie rekomendacji superwizora/ów PSTTSR.

Rekomendacja jest formą egzaminowania. Warunkiem niezbędnym do uzyskania rekomendacji superwizora/ów jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu TSR na poziomie pogłębionym. W tym celu należy po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji, odbyć indywidualną superwizję rekomendującą. Tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o certyfikat z wybranymi osobami spośród superwizorów PSTTSR.  Najczęściej obejmuje:

 • zaprezentowanie nagrania sesji terapeutycznej jako przykład udanego procesu terapii z klientem indywidualnym, parą lub rodziną. Na filmie w kadrze kamery powinien być ujęty w widoczny sposób terapeuta oraz klient/klienci. Film powinien dotyczyć procesu terapii zakończonego nie dawniej niż rok przed spotkaniem rekomendacyjnym oraz nie być prezentowany podczas innych spotkań superwizyjnych. Nagranie ma być potwierdzeniem umiejętności praktycznych.
 • Rozmowę, podczas której kandydat wykaże się wiedzą teoretyczną z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na podstawie literatury przedstawionej przez superwizora.

Obecnie polskie prawo w żaden sposób nie reguluje zawodu psychoterapeuty. Standardy dotyczące szkoleń terapeutów są określane przez stowarzyszenia zrzeszające terapeutów poszczególnych modalności. Aktualnie Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach nadaje certyfikaty terapeuty, które są dokumentem potwierdzającym kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w nurcie TSR. Jednym z ważnych kierunków pracy Stowarzyszenia jest przygotowanie programu certyfikacji w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii, wraz z opracowaniem kolejnych kroków i obszarów rozwoju Stowarzyszenia tak, aby docelowo te kryteria spełniać. Zajmuje się tym Zespół ds. Standardów Certyfikacji, który został powołany w lutym 2021 roku.