FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ścieżki kształcenia w nurcie TSR

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu kształcenia i certyfikacji w nurcie TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w zakładce „PROGRAM CERTYFIKACJI”.

Zgodnie ze standardami PSTTSR (które w szczególności obowiązują Członkinie i Członków Stowarzyszenia), uzyskanie tytułu terapeuty TSR następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji określonych w programie certyfikacji (dostępny tutaj). 

Samo ukończenie I i/lub II stopnia szkolenia (szkolenie podstawowe i/lub zaawansowane) potwierdzane jest zaświadczeniem o udziale i stanowi jedynie elementem całego procesu kształcenia w nurcie TSR w ramach PSTTSR.

Zgodnie z Programem Certyfikacji PSTTSR, osoba, która przynależy do Stowarzyszenia, ukończyła kurs podstawowy, zaawansowany, rozpoczęła superwizje u superwizora PSTTSR oraz kontynuuje proces kształcenia (poprzez realizowanie pozostałych wymogów), to terapeuta w procesie kształcenia. Taka osoba może po zrealizowaniu min. 50% wymaganych godzin superwizji i nie mniej niż 2 latach od rozpoczęcia procesu kształcenia, uzyskać zaświadczenie potwierdzające ten status.

Samo ukończenie I i/lub II stopnia szkolenia (szkolenie podstawowe i/lub zaawansowane) potwierdzane jest zaświadczeniem o udziale i stanowi jedynie elementem całego procesu kształcenia w nurcie TSR w ramach PSTTSR.

Ukończenie kursu podstawowego i zaawansowanego w ośrodku posiadającym akredytację PSTTSR jest jednym z wymogów, aby móc ubiegać się o Certyfikat po zrealizowaniu pozostałych elementów procesu szkoleniowego w nurcie TSR. 

Ośrodki posiadające akredytację PSTTSR, wymienione są na podstronie AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLENIOWE

Własne doświadczenia rozwojowe dotyczą rozwijania świadomość siebie jako terapeuty. Zalicza się do nich:

 • psychoterapię/terapię własną realizowaną w formie indywidualnej lub grupowej
 • i/lub doświadczenia własne o charakterze rozwojowym (np. treningi interpersonalne, intrapsychiczne, asertywności, grupy genogramowe itp.)

Własne doświadczenia rozwojowe mogą być realizowane także w innych podejściach niż PSR/TSR. Powinny być one prowadzone przez osoby posiadające Certyfikat Terapeuty/Psychoterapeuty/Trenera wydany przez towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające osoby reprezentujące różne podejścia lub podejście jednej z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, lub inne które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.

*Możliwe jest również przedstawienie innych zaświadczeń. O ich uznaniu decyduje Zarząd, Rada Merytoryczna bądź Komisja Certyfikacyjna uwzględniając całość złożonej dokumentacji.

Praktyka zawodowa powinna być poświadczona zaświadczeniami z miejsc pracy, stażu, wolontariatu itp. a w przypadku prowadzenia własnej
działalności – stosownym oświadczeniem i potwierdzeniem z CEIDG.

Praktyka zawodowa (terapeutyczna) do certyfikacji terapeuty i psychoterapeuty liczy się od momentu jej rozpoczęcia w nurcie TSR (jednak nie wcześniej niż od ukończenia kursu podstawowego, bo wówczas można uznać, że osoba posiada przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu PSR/TSR). Nie oznacza to jednak, że ukończenie kursu podstawowego jest wystarczające, aby prowadzić terapię w nurcie TSR. Ze względu na różne kwalifikacje i konteksty zatrudnienia osób będących w procesie kształcenia, moment ten może być zróżnicowany. Dla niektórych osób (które np. już pracują terapeutycznie), naturalne będzie, że zaczną wdrażać PSR do swojej praktyki. Dla innych osób, które zaczną praktykować po 2 latach od rozpoczęcia kształcenia, to właśnie ten moment będzie rozpoczęciem praktyki.

Definicja stażu klinicznego do Certyfikatu Psychoterapeuty PSTTSR, jest następująca: „co najmniej 400 godzin stażu klinicznego umożliwiającego kontakt z osobami, które otrzymały różne diagnozy, w tym co najmniej 120 godzin zrealizowanych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej/leczenia uzależnień (oddziały psychiatryczne stacjonarne lub dzienne, izby przyjęć przy oddziałach psychiatrycznych). Pozostała część może być zrealizowana (również w formie zatrudnienia) w innych podmiotach prowadzących psychoterapię (np. poradnia zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, zespół leczenia środowiskowego) lub w innych podmiotach prowadzących postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne (np. DPS-y, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie terapii uzależnień, oddziały terapii uzależnień), pod warunkiem spełnienie kryteriów pracy klinicznej (oferowanie psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej lub terapii par lub terapii rodzin i zebrań klinicznych lub sesji koordynacji lub konsyliów). Staż musi odbywać się pod opieką merytoryczną opiekuna stażu pracującego w danym podmiocie: lekarza psychiatry lub osoby posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę posiadającą Certyfikat Superwizora lub osobę posiadającą Certyfikat Psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne”.

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane są złożyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) następujące dokumenty: 

 • formularz certyfikacji (do pobrania TU),
 • skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia kryteriów uzyskania danego certyfikatu (zaświadczenia ze szkoleń, superwizji itd.),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
 • zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl (do pobrania również w powyższym odnośniku).

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w terminach:

 • do końca kwietnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
 • do końca sierpnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
 • do końca grudnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie TSR prowadzone zarówno stacjonarne, jak i online zaliczają się do procesu kształcenia PSTTSR.  Jednakże w przypadku szkoleń online, aby mogły być one uznane, muszą być prowadzone w bezpośredniej interakcji z osobą prowadzącą a także innymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Formy szkoleniowe, które są organizowane bez bezpośredniej interakcji (platformy e-learningowe) nie są uznawane w procesie kształcenia na jakimkolwiek poziomie certyfikacyjnym.

Szkolenia, które są realizowane przez ośrodki nieposiadające akredytacji PSTTSR lub przez trenerów TSR, którzy nie posiadają certyfikatów PSTTSR, mogą być zaliczane do procesu kształcenia PSTTSR. Decyduje o tym Rada Merytoryczna, dokonując całościowej oceny przedłożonej dokumentacji. Do uzyskania certyfikatów PSTTSR niezbędne jest uzyskanie rekomendacji superwizora/ów PSTTSR.

Rekomendacja jest formą egzaminowania. Warunkiem niezbędnym do uzyskania rekomendacji superwizora/ów jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu TSR na poziomie pogłębionym. W tym celu należy po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji, odbyć indywidualną superwizję rekomendującą. Tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o certyfikat z wybranymi osobami spośród superwizorów PSTTSR.  Najczęściej obejmuje:

 • zaprezentowanie nagrania sesji terapeutycznej jako przykład udanego procesu terapii z klientem indywidualnym, parą lub rodziną. Na filmie w kadrze kamery powinien być ujęty w widoczny sposób terapeuta oraz klient/klienci. Film powinien dotyczyć procesu terapii zakończonego nie dawniej niż rok przed spotkaniem rekomendacyjnym oraz nie być prezentowany podczas innych spotkań superwizyjnych. Nagranie ma być potwierdzeniem umiejętności praktycznych.
 • Rozmowę, podczas której kandydat wykaże się wiedzą teoretyczną z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na podstawie literatury przedstawionej przez superwizora.

Certyfikaty Terapeuty PSTTSR, jest dokumentem potwierdzającym kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w nurcie TSR. Aby móc prowadzić psychoterapię w nurcie TSR, należy

 • posiadać Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR, zgodny z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 oraz zmianą Dz. U. 2021 r. poz. 2400), art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym art. 87 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. Poz. 1972) i minimami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii.
 • posiadać status osoby w trakcie kształcenia.

Nie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kształcenie w zakresie psychoterapii, jest kształceniem podyplomowym. Oznacza to, że musi być w pełni zrealizowane po uzyskaniu wykształcenia wyższego mgr.

Zgodnie z art. 87 nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, której postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., osoby które ukończyły rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2024 r. podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych (w naszym przypadku zdobyły Certyfikat Terapeuty/Terapeutki PSTTSR) mogą po uzupełnieniu brakujących godzin (dokładnie opisane w procedurze) podejść do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR. Czas na uzupełnienie godzin mija 31 grudnia 2028 r.

Zgodnie z art. 87 nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, której postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., osoby które rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 2024 r. podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych (w naszym przypadku oznacza to ścieżkę Terapeuty/Terapeutki PSTTSR) mogą dokończyć kształcenie (zdobyć Certyfikat Terapeuty/Terapeutki PSTTSR), uzupełnić brakujące godziny (dokładnie opisane w procedurze eksternistycznej) najpóźniej do 31 grudnia 2028 roku. Następnie mają możliwość ubiegania się o zgodę na podejście do egzaminu.

Zgodnie z art. 87 nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czas na uzupełnienie godzin niezbędnych do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty mija 31 grudnia 2028 r. Po tym czasie konieczne będzie podjęcie szkolenia od początku. Jeśli obawiasz się, że w tym czasie nie zrealizujesz wymaganych kryteriów, rozważ udział w szkoleniu całościowym w akredytowanym ośrodku PSTTSR.

Na ten moment planujemy zachować dwie, odrębne od siebie, ścieżki certyfikacji – Terapeuty i Psychoterapeuty. Ostatni czas pokazał nam jednak, jak wiele zmian zadziało się wokół regulacji zawodu psychoterapeuty w Polsce. W sierpniu 2023 pojawiła się nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W 2024 roku planowana jest Ustawa o zawodzie psychoterapeuty. Trudno nam przewidzieć, jakie wymogi zostaną postawione przed Stowarzyszeniami.

W związku z powyższym rekomendujemy, (podobnie jak robią to wszystkie inne Stowarzyszenia), zadbanie o spełnienie kryteriów i podejście do egzaminu.

Ścieżka eksternistyczna jest ścieżką samodzielną. Weryfikacją dokumentów zajmuje się Komisja Certyfikacyjna PSTTSR w momencie ich przyjęcia na etapie rozpatrywania wniosku.

Przy dokonywaniu wyborów poszczególnych form kształcenia, sugerujemy opieranie się na definicjach przyjętych w Programie Certyfikacji i Procedurze Certyfikacyjnej.

Nie. Ścieżka Konsultanta i Terapeuty, to dwie odrębne i niezależne od siebie ścieżki. Certyfikat Konsultanta jest przeznaczony dla osób, które pracują w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach w pozaterapeutycznych kontekstach (np. praca socjalna, coaching, asystentura rodzinna, pedagogika itp.)