FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ścieżki kształcenia w nurcie TSR

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu certyfikacji w nurcie TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w zakładce „PROGRAM CERTYFIKACJI”.

Obecnie polskie prawo w żaden sposób nie reguluje zawodu psychoterapeuty. Standardy dotyczące szkoleń terapeutów są określane przez stowarzyszenia zrzeszające terapeutów poszczególnych modalności. Zgodnie ze standardami PSTTSR (które w szczególności obowiązują członków Stowarzyszenia), uzyskanie tytułu terapeuty TSR następuje po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji określonych w programie certyfikacji (dostępny tutaj). Osoba, która ukończyła II stopień szkolenia (szkolenie zaawansowane) i rozpoczęła proces certyfikacji, może po zrealizowaniu min. 50% wymaganych godzin superwizji uzyskać zaświadczenie potwierdzające status: „terapeuta w procesie certyfikacji”. Samo ukończenie I i/lub II stopnia szkolenia (szkolenie podstawowe i/lub zaawansowane) potwierdzane jest zaświadczeniem o udziale i stanowi jedynie elementem całego procesu kształcenia w nurcie TSR w ramach PSTTSR.

Za osobę w procesie certyfikacji uznaje się osobę, która ukończyła min. 200 godz. szkoleń akredytowanych (I i II stopień TSR) oraz podjęła superwizje u superwizora / superwizorów PSTTSR. 

Osoba taka może potwierdzić swoją pracę zaświadczeniem o procesie certyfikacji i posługiwać się tytułem: „terapeuta TSR w procesie certyfikacji”. Zaświadczenie takie wydaje Zarząd PSTTSR na prośbę osoby w procesie certyfikacji, po otrzymaniu (drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl) wniosku z załącznikami potwierdzającymi: 

 • fakt zrealizowania min. 50% wymaganych godzin superwizji (wymagane zaświadczenie/a z ilością godzin od superwizora/ów PSTTSR)
 • ukończenia min. 200 godz. szkoleń akredytowanych (kurs podstawowy – min. 70h oraz kurs zaawansowany – min. 130h). 

Zaświadczenie o procesie certyfikacji ważne jest rok od momentu wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia znajduje się w zakładce “dokumenty do pobrania” na stronie www.psttsr.pl.

Za szkolenia akredytowane (umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PSTTSR) uznaje się szkolenia ukończone w ośrodkach wskazanych na podstronie AKREDYTOWANE OŚRODKI SZKOLENIOWE oraz inne szkolenia z w/w zakresu, które uzyskały akceptację Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo.

Własna praca rozwojowa dotyczy rozwijania świadomość siebie jako terapeuty (np. treningi interpersonalne i intrapsychiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, treningi asertywności itp.). Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż PSR/TSR.

Praktyka zawodowa powinna być poświadczona zaświadczeniami z miejsc pracy, stażu, wolontariatu itp. a w przypadku prowadzenia własnej
działalności – stosownym oświadczeniem.

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane są złożyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) następujące dokumenty: 

 • formularz certyfikacji (do pobrania TU),
 • skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia kryteriów uzyskania danego certyfikatu (zaświadczenia ze szkoleń, superwizji itd.),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
 • zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl (do pobrania również w powyższym odnośniku).

UWAGA: Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami, powinien być złożony w formie jednego pliku PDF!

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w terminach:

 • do końca kwietnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
 • do końca sierpnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
 • do końca grudnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.

Szkolenia, które są realizowane przez ośrodki nieposiadające akredytacji PSTTSR lub przez trenerów TSR, którzy nie posiadają certyfikatów PSTTSR, mogą być zaliczane do procesu certyfikacji PSTTSR. Decyduje o tym Rada Merytoryczna, dokonując całościowej oceny przedłożonej dokumentacji. Do uzyskania certyfikatów PSTTSR niezbędne jest uzyskanie rekomendacji superwizora/ów PSTTSR.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania rekomendacji superwizora/ów jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu TSR na poziomie pogłębionym. W tym celu należy odbyć indywidualną superwizję rekomendującą, która obejmuje:

 • zaprezentowanie nagrania sesji terapeutycznej jako przykład udanego procesu terapii z klientem indywidualnym, parą lub rodziną. Na filmie w kadrze kamery powinien być ujęty w widoczny sposób terapeuta oraz klient/klienci. Film powinien dotyczyć procesu terapii zakończonego nie dawniej niż rok przed spotkaniem rekomendacyjnym oraz nie być prezentowany podczas innych spotkań superwizyjnych. Nagranie ma być potwierdzeniem umiejętności praktycznych.
 • Rozmowę, podczas której kandydat wykaże się wiedzą teoretyczną z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na podstawie literatury przedstawionej przez superwizora.

Obecnie polskie prawo w żaden sposób nie reguluje zawodu psychoterapeuty. Standardy dotyczące szkoleń terapeutów są określane przez stowarzyszenia zrzeszające terapeutów poszczególych modalności. Aktualnie Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach nadaje certyfikaty terapeuty, które są dokumentem potwierdzającym kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w nurcie TSR. Jednym z ważnych kierunków pracy Stowarzyszenia jest przygotowanie programu certyfikacji w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii, wraz z opracowaniem kolejnych kroków i obszarów rozwoju Stowarzyszenia tak, aby docelowo te kryteria spełniać.