RADA NAUKOWA

Zespół Rady Naukowej

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

dr Anna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (przewodnicząca Rady Naukowej)

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
dr Anita Rawa-Kochanowska
dr hab. Anna Cierpka, Uniwersytet Warszawski

Rada Naukowa PSTTSR jest jednym z organów opiniodawczych i doradczych Zarządu PSTTSR. Do zakresu jej działań należy, między innymi, promowanie czasopisma „Rozwiązania” oraz opiniowanie wniosków o dotacje finansowe, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwijaniu i upowszechnianiu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Rada Naukowa stworzyła również spis literatury w języku polskim związanej z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce LITERATURA. Członkinie Rady Naukowej będą uzupełniały w/w spis – licząc na aktywność członków PSTTSR w zakresie informowania o nowościach, ważnych artykułach, czy interesujących sprawozdaniach.

Dotacje finansowe

Rada Naukowa PSTTSR jest jednym z organów opiniodawczych i doradczych Zarządu PSTTSR. Do zakresu jej działań należy, między innymi, promowanie czasopisma „Rozwiązania” oraz opiniowanie wniosków o dotacje finansowe, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwijaniu i upowszechnianiu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Dotacje  przyznawane są w oparciu o decyzję Zarządu PSTTSR, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Celem przyznawanych dotacji jest rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w teorii i praktyce terapeutycznej i edukacyjnej; pracy socjalnej, asystenturze rodzinnej, resocjalizacji, kurateli sądowej.

Dotację finansową mogą otrzymać tylko członkowie PST TSR, którzy mają uregulowane składki członkowskie.  Składając wniosek należy korzystać z dostępnych na stronie PSTTSR formularzy, pamiętając o wykonaniu skanu dokumentu zawierającego podpisy wnioskodawców. Wnioski składać można raz w roku, dotację może otrzymać wnioskodawca / wnioskodawcy raz na dwa lata, po spełnieniu wymagań formalnych. Maksymalna wysokość dotacji to 6000 złotych. Środki finansowe będą przesyłane na konto osoby kierującej projektem. Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Rady Naukowej PSTTSR sprawozdanie z wykorzystanych środków wraz z kosztorysem i wymaganymi dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie dotacji w ciągu dwunastu miesięcy od momentu uzyskania środków finansowych. W przypadku nierozliczenia się z projektu w wyznaczonym terminie lub wydatkowania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem wnioskodawca zobowiązany zwrócić otrzymaną dotację na konto Stowarzyszenia w terminie do czterech tygodni po upływie czasu rozliczeniowego.

Wszystkie niezbędne formularze, a także regulaminy przyznawania dotacji są dostępne poniżej.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dotację, współtworzenia „Rozwiązań” oraz wymiany informacji w zakresie pojawiającej się literatury.