SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka członkowska wynosi 50zł na rok.

Składkę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia:

PSTTSR (bądź pełna nazwa) – Polskie Stowarzyszenie
Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
nr konta: Santander Bank  36 1090 2763 0000 0001 3537 3754
tytułem: (imię, nazwisko), wpłata członkowska za rok ….

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęty Członek wpłaca składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członka zwyczajnego Stowarzyszenia, za rok, w którym został przyjęty w poczet Członków (dotyczy to również osób aplikujących do Stowarzyszenia w grudniu). Prosimy o nieprzesyłanie potwierdzenia o opłaceniu składki.

Zarząd regularnie przypomina o opłacie za zaległe składki członkowskie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający sześć miesięcy może skutkować wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

Składki członkowskie nie stanowią obrotu. Nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w związku z czym ich pobieranie nie jest dokumentowane fakturami.