GRUPY INTERWIZYJNE

Wykaz aktualnie prowadzonych grup interwizyjnych,
objętych patronatem

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Interwizje to spotkania w grupie terapeutów bez formalnego superwizora, służące pogłębianiu wiedzy, zwiększaniu kompetencji i doskonaleniu swojego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy i  czerpanie z jej zasobów.

Głównym celem interwizji TSR jest wzbogacanie osób (realizujących proces certyfikacji w nurcie TSR, ale też pozostałych uczestników szkoleń) o dodatkowe doświadczenia pracy własnej przede wszystkim jako specjalistów, ale również ludzi.

Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją wiedzą, omawiają istotne i specyficzne dla Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach założenia filozoficzne, podstawy teoretyczne, metody, strategie i narzędzia pracy. Oprócz tego spotkania te mają charakter superwizji koleżeńskiej, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników w ich praktyce zawodowej, z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz standardów pracy i etyki.

Do tej pory patronat uzyskało aż 35 grup interwizyjnych! Aktualnie prowadzonych jest 12 grup w różnych miastach w całej Polsce (również w formule online). 23 grup zakończyło już swoją działalność.

Zachęcamy do zaangażowania w organizowanie i prowadzenie kolejnych grup.

ORGANIZATORMIASTOUCHWAŁA ZARZĄDUTERMIN REALIZACJIREKRUTACJAKONTAKT
Tomasz Kuźniar, Marta Bakker Online 05/03/2022 04.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA gabinet@tomaszkuzniar.com.pl info@safepsychology.eu
Katarzyna Panejko-Wanat Online/Wocław 02/06/2022 07.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA katarzynapanejko@gmail.com
Łukasz Rogacz, Amelia Maciasz-Gupta Online 03/07/2022 09.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA lukasz.rogacz.coach@gmail.com
Sylwia Hille-Jarząbek Online 03/07/2022 09.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA sylwia.hillejarzabek@gmail.com
Katarzyna Piechaczek Online 04/09/2022 10.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA katarzyna.indyk@gmail.com
Magdalena Waśko i Monika Sterczewska Gdynia 04/09/2022 10.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA kontakt@magdalenawasko.pl
Agnieszka Sławińska Online 04/09/2022 10.2022 – 06.2023 ZAMKNIĘTA agnieszka.slawinska11@gmail.com
Agnieszka Turska-Majewska Online 03/12/2022 01.2023 – 12.2023 ZAMKNIĘTA aturska@iterapiatsr.pl
Adrian Kowalki Online 03/04/2023 04-2023 – 12.2023 ZAMKNIĘTA ulica@fundacjaulica.pl
Anna Dębska Online 03/04/2023 03.2023 – 12.2023 ZAMKNIĘTA

Osoby, które chcą uzyskać patronat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w zakresie organizowania grup interwizyjnych, prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz składanie wniosków o udzielenie patronatu.

Standardy organizowania i prowadzenia grup interwizyjnych 
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

1. Czym jest interwizja TSR?

Interwizje to spotkania w grupie terapeutów bez formalnego superwizora, służące pogłębianiu wiedzy, zwiększaniu kompetencji i doskonaleniu swojego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy i  czerpanie z jej zasobów.

Głównym celem interwizji TSR jest wzbogacanie osób (realizujących proces certyfikacji w nurcie TSR, ale też pozostałych uczestników szkoleń) o dodatkowe doświadczenia pracy własnej przede wszystkim jako specjalistów, ale również ludzi.

Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją wiedzą, omawiają istotne i specyficzne dla Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach założenia filozoficzne, podstawy teoretyczne, metody, strategie i narzędzia pracy. Oprócz tego spotkania te mają charakter superwizji koleżeńskiej, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników w ich praktyce zawodowej, z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz standardów pracy i etyki.

2. Jak uzyskać patronat PSTTSR?

Uzyskanie patronatu PSTTSR w zakresie prowadzenia grupy interwizyjnej następuje po złożeniu stosownego wniosku dostępnego na stronie Stowarzyszenia w zakładce „REKOMENDUJEMY”. We wniosku kandydat na organizatora interwizji ma za zadanie przedstawić i opisać przedsięwzięcie deklarując tym samym spełnianie kryteriów opisanych w niniejszym dokumencie.

Wnioski o przyznanie patronatu należy składać drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl

Na stronie PSTTSR regularnie aktualizowany będzie wykaz miejsc, w których realizowane są interwizje wraz z danymi kontaktowymi do organizatorów.

Uzyskanie patronatu jest potwierdzeniem kompetencji kandydata do organizowania interwizji oraz daje gwarancje jakości jej prowadzenia, zgodnie z opracowanymi standardami, etyką a przede wszystkim wiedzą merytoryczną.

3. Wytyczne do organizowania grup: 

         a. Kto może być organizatorem?

Osobą organizującą interwizje może być każdy, kto ukończył min II stopień szkolenia w nurcie TSR, rozpoczął proces certyfikacji i poddaje swoją pracę regularnej superwizji u superwizora/ów PSTTSR oraz należy do PSTTSR.

         b. Kto może być uczestnikiem?

Uczestnikiem interwizji może być każda osoba, która ukończyła min I stopień szkolenia w nurcie TSR. Interwizje są szczególnie rekomendowane (jako istotny element własnej pracy rozwojowej) osobom, które po ukończeniu II poziomu szkolenia rozpoczęły lub planują rozpocząć proces certyfikacji oraz osobom, które już posiadają certyfikat konsultanta, terapeuty.

         c. Rekrutacja grupy:

Nie ma ścisłych kryteriów dotyczących rekrutacji grupy interwizyjnej. Dopuszczalne jest zarówno stworzenie grupy po uzyskaniu patronatu i opublikowaniu informacji na stronie PSTTSR, jak i wcześniejsze zorganizowanie się grupy i uzyskanie patronatu do jej prowadzenia przez osobę wyznaczoną do roli organizatora. W przypadku rekrutowania grupy ważne jest natomiast, aby potencjalni uczestnicy mieli wcześniej świadomość obowiązujących zasad.

         d. Zasady:

Grupa powinna mieć charakter sformalizowany ze ściśle ustalonymi zasadami:

 • określona ilość spotkań;
 • określony czas trwania spotkań;
 • stała grupa podczas całego cyklu spotkań;
 • określona dopuszczalna liczba nieobecności w cyklu spotkań;
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki;
 • określone zasady bezpieczeństwa i komfortu uczestników wynikające z opracowanego przez grupę kontraktu;
 • zakończenie cyklu spotkań stosownym zaświadczeniem  potwierdzającym ilość zrealizowanych godzin;

W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad, organizator ma możliwość usunięcia uczestnika z grupy.

Rekomendujemy, aby grupy liczyły min. 10 osób, a spotkania (każde trwające 4h dydaktyczne) odbywały się raz w miesiącu przez okres 10 miesięcy. W ciągu całego cyklu spotkań uczestnik może mieć prawo do 2 nieobecności. Proponujemy również, aby grupy miały charakter ciągły, a role prowadzących obejmowały kolejno różni uczestnicy w poszczególnych cyklach spotkań.

4. Schemat spotkań: 

a. Pierwsze spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się, omówieniu kontraktu i panujących zasad oraz zebraniu oczekiwań uczestników, co do tematów poszczególnych spotkań. Zakres tematyczny zagadnień realizowanych w trakcie interwizji powinien być oparty o indywidualne zapotrzebowanie członków grupy.

Przykładowe tematy spotkań:

– formalności w gabinecie terapeuty,

– pierwsze spotkanie z klientem,

– postawa terapeuty (zaciekawienie, anormatywność, postawa niewiedzy itd.),

– filozofia myślenia w TSR,

– znaczenie języka,

– określanie typu relacji,

– poszukiwanie zasobów,

– określanie celów,

– preferowana przyszłość,

– doświadczanie impasu w pracy z klientem,

– interwencja,

– praca z różnymi grupami klientów (dzieci, młodzież, diady, rodzina itd.),

– klient z diagnozą,

– narzędzia i techniki w TSR,

– metafora w TSR,

– jak odnaleźć się w “nie-TSRowym” środowisku,

– ja jako terapeuta – dbanie o siebie.

b. Kolejne spotkania składają się z dwóch części:

 • Pierwszej, podczas której organizatorzy i/lub wyznaczeni wcześniej uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, strategiami i technikami w pracy z klientem w nurcie TSR,
 • Drugiej, o charakterze superwizyjnym, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników grupy,

c. Ostatnie spotkanie może służyć omówieniu całego cyklu spotkań, podsumowaniu osiągniętych korzyści oraz rozdaniu zaświadczeń.

5. Korzyści wynikające z udziału w interwizji TSR 

 • Interwizja jest uznawana w procesie certyfikacji PSTTSR jako:
  • własna praca rozwojowa – tylko w przypadku grup rozpoczętych przed 2023 rokiem,
  • punkty akredytacyjne – jedno z kryterium odnawialności certyfikatu,
 • Udział w interwizji stwarza możliwość poszerzania własnej perspektywy w rozumieniu klienta;
 • Bycie członkiem grupy daje możliwość bezpośredniego, wzajemnego wsparcia merytorycznego, gdzie w sposób bezpieczny i rozwojowy istnieje możliwość dzielenia się swoimi wątpliwościami;
 • Różnorodność doświadczeń uczestników jest cennym zasobem umożliwiającym, oprócz nauki, również weryfikowanie postaw i strategii pracy uczestników zgodnie z filozofią PSR;
 • Interwizja daje możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy i rozwijania indywidualnego stylu praktykowania PSR;
 • Interwizja jako własna praca rozwojowa stanowi, obok szkoleń i superwizji, bardzo ważny element rozwoju szczególnie dla osób ubiegających się o certyfikat terapeuty TSR.