GRUPY ZADANIOWE

Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zarząd, do skuteczniejszej realizacji działań, może powoływać organy/komisje/grupy robocze, opiniodawczo-doradcze. W skład tych grup mogą wchodzić członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

Powołane grupy zadaniowe działają z ramienia Zarządu PSTTSR nad realizacją określonych celów związanych z rozwojem Stowarzyszenia.

Aktualnie działające Grupy Zadaniowe:

GRUPADATA POWOŁANIACEL GRUPYCZŁONKOWIE GRUPY
Zespół ds
Standardów
Certyfikacji
27.03.2021Zadaniem grupy jest przygotowanie formatu
certyfikatu Psychoterapeuty TSR i dostosowanie
systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych
Ministerstwa Zdrowia oraz
Polskiej Rady Psychoterapii,
wraz z opracowaniem kolejnych kroków
i obszarów rozwoju Stowarzyszenia tak,
aby docelowo te kryteria spełniać.
Zespół działa przy Zarządzie, we współpracy
z Radą Merytoryczną i Naukową PSTTSR.
Magdalena Szutarska, Adrian Kondraciuk, Agata Woźniak, Teresa Worobiej, Joanna Kapuścińska, Monika Lakowska, Wiesław Mielcarski.