Program certyfikacji

Certyfikacja » Program certyfikacji

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) przygotowało kryteria i procedury tworzące System Certyfikacji konsultantów, terapeutów, trenerów i superwizorów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Program certyfikacyjny osób pracujących w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach został napisany celem potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

 

PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR

OSÓB PRACUJĄCYCH W NURCIE

PODEJŚCIA/TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

 

Rozdział I. Cele programu

 1. Podstawowe cele „Programu certyfikacji osób pracujących w  Podejściu/Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”, zwanego dalej Programem:
  1. rozwój i potwierdzanie kompetencji osób pracujących w nurcie PSR/TSR,
  2. podnoszenie standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie PSR/TSR,
  3. zwiększenie dostępności pomocy udzielanej osobom w podejściu PSR/TSR,
  4. promocja nurtu PSR/TSR.
 2. Regulacje zawarte w „Programie” dotyczą:
  1. procesu przyznawania i odnawialności  certyfikatów potwierdzających kompetencje osób pracujących w PSR/TSR
  2. organizacji i obsługi Programu.
 3. Wykaz  pojęć występujących w Programie:
  1. certyfikat
   dokument na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd PSTTSR, zawierający imię, nazwisko osoby, której przyznany zostaje certyfikat, poziom certyfikatu (konsultant, terapeuta, trener, superwizor), podpisany przez przedstawiciela Zarządu PSTTSR oraz Przewodniczącego Rady Merytorycznej (RM) PSTTSR
  2. osoba w procesie certyfikacji
   osoba, która ukończyła min. 200 godz. szkoleń akredytowanych oraz podjęła superwizję u superwizora / superwizorów PSTTSR, może ona potwierdzić swoją pracę zaświadczeniem (o procesie certyfikacji). Zaświadczenie takie wydaje Zarząd PSTTSR na prośbę osoby w procesie certyfikacji, po otrzymaniu (drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl) wniosku z załącznikami potwierdzającymi fakt zrealizowania min. 50% wymaganych godzin superwizji (zaświadczenie/a z ilością godzin od superwizora/ów PSTTSR). Zaświadczenie o procesie certyfikacji ważne jest rok od momentu wydania. Wniosek o wydanie zaświadczenia znajduje się w zakładce “dokumenty do pobrania” na stronie www.psttsr.pl
  3. procedura certyfikacyjna
   czynności wykonywane przez Zarząd PSTTSR (lub wyznaczone przez niego osoby)  oraz RM od momentu przyjęcia dokumentów po informację o przyznaniu/odmowie przyznania certyfikatu
  4. odnawialność certyfikatu
   procedura podejmowana przez Zarząd PSTTSR (lub wyznaczone przez niego osoby) oraz RM (na wniosek osoby chcącej odnowić certyfikat), mająca na celu przedłużenie ważności certyfikatu na zasadach określonych w Programie.
  5. szkolenia akredytowane
   Szkolenia I-go (min. 70 godz.) oraz II-go stopnia (min. 130 godz.) z zakresu PSR/TSR. Za akredytowane uznaje się szkolenia ukończone w ośrodkach wskazanych  na stronie www.psttsr.pl oraz inne szkolenia z w/w zakresu, które uzyskały akceptację Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR (w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo). 
  6. praca własna rozwojowa
   treningi psychologiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, superwizja, itp.). Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż PSR/TSR.
  7. praktyka zawodowa
   liczona w latach pracy bądź w godzinach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w nurcie PSR/TSR, 
  8. szkolenia w konwencji PSR/TSR
   szkolenia w zakresie różnorodnych  zagadnień dotyczących profesjonalnej pomocy  w obszarze PSR/TSR. 
  9. rekomendacja superwizora
   dokument podpisany przez superwizora PSTTSR, poświadczający jego rekomendację dla osoby  ubiegającej się o certyfikat. Tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o certyfikat z wybranymi osobami spośród superwizorów PSTTSR.
  10. opłata certyfikacyjna
   opłata wnoszona przez osobę składającą dokumenty certyfikacyjne / odnawiającą certyfikat; wysokość opłat certyfikacyjnych dla poszczególnych certyfikatów ustalana jest uchwałą Zarządu PSTTSR  i podana do wiadomości poprzez stronę www.psttsr.pl. Opłata związana z odnawialnością certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej danego certyfikatu


Rozdział II. Proces certyfikacji osób pracujących w nurcie Podejścia/Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 1. Osoby pracujące w nurcie PSR/TSR mogą ubiegać się o następujące tytuły:
  1. Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  2. Terapeuty Terapii Skoncentrowanej  na Rozwiązaniach,
  3. Trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  4. Superwizora Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
 2. Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej na pięć lat. Po tym okresie Certyfikaty są ponownie zatwierdzane w uproszczonej procedurze, opisanej w rozdziale V niniejszego dokumentu 
 3. Organem zatwierdzającym formalnie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Zarząd PSTTSR lub powołana przez niego Komisja składająca się z członków Stowarzyszenia.
 4. Organem opiniującym merytorycznie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Rada Merytoryczna PSTTSR (powołana odrębną uchwałą Zarządu).
 5. Zarząd PSTTSR nie może przyznać kandydatowi Certyfikatu wbrew opinii Rady Merytorycznej, jednocześnie Rada Merytoryczna nie ma mocy samodzielnego  podejmowania decyzji w sprawie przyznania Certyfikatu.
 6. Zarząd PSTTSR może wnioskować o przyznanie danego certyfikatu osobom szczególnie doświadczonym i zasłużonym dla propagowania nurtu PSR/TSR w Polsce. Certyfikat zostaje wówczas przyznany po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Merytoryczną.


Rozdział III. Kryteria ubiegania się o Certyfikaty

Certyfikat KONSULTANTA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Certyfikat Konsultanta PSR dedykowany jest praktykom, którzy pracują z ludźmi w pozaterapeutycznych kontekstach, np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy itp.

Kryteria:

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi)
 2. Wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne),
 3. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych
 4. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godz.
 5. Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy, w tym co najmniej 200 godzin pracy w nurcie PSR/TSR 
 6. Rekomendacja (jednego) superwizora PSTTSR


Certyfikat TERAPEUTY Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

Kryteria:

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi)
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne),
 3. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych
 4. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godzin
 5. Praktyka zawodowa – minimum 3 lat pracy w charakterze terapeuty (doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami lub grupami w nurcie PSR/TSR)
 6. Dodatkowe 100 godzin szkoleń w konwencji PSR/TSR
 7. 40 godzin superwizji pracy własnej u dwóch różnych superwizorów PSTTSR
 8. Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR.


Certyfikat TRENERA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Kryteria:

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi)
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne),
 3. Certyfikat terapeuty TSR
 4. Minimum 400 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz kursy doskonalące, warsztaty tematyczne, konferencje), realizowanych w ośrodkach akredytowanych, bądź u trenerów posiadających certyfikaty PSTTSR
 5. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godzin 
 6. Praktyka zawodowa - co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami lub grupami w nurcie PSR/TSR
 7. Realizacja minimum 300 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym 30 godz. w asyście trenera PSTTSR)
 8. Rekomendacje dwóch  trenerów PSR (w tym jednego z tytułem superwizora PSTTSR).


Certyfikat SUPERWIZORA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Kryteria:

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi)
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne),
 3. Certyfikat terapeuty TSR oraz trenera PSR
 4. Ukończone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz kursy doskonalące, warsztaty tematyczne, konferencje), realizowanych w ośrodkach akredytowanych, bądź u trenerów posiadających certyfikaty PSTTSR
 5. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godzin
 6. Praktyka zawodowa -  co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy indywidualnej,  z parami, rodzinami lub grupami z wykorzystaniem PSR/TSR, po ukończeniu szkolenia zaawansowanego,
 7. Minimum 300 godzin zrealizowanych superwizji/konsultacji z zakresu PSR/TSR, w tym minimum 100 godzin pod superwizją superwizora PSTTSR
 8. Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR
 9. Ukończone szkolenie dotyczące superwizji uznane przez PSTTSR
 10. Rekomendacje Rady Merytorycznej PSTTSR, na podstawie złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Rozdział IV. Zasady certyfikacji

 1. Nad właściwym przebiegiem procesu przyznawania Certyfikatów w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach czuwa Zarząd oraz Rada Merytoryczna PSTTSR.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyznanie certyfikatu zobowiązani są złożyć formularz wraz z wymaganymi dokumentami (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl). Razem z formularzem zgłoszenia, kandydaci składają skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia przez nich wszystkich kryteriów uzyskania danego certyfikatu oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej i zgodę na umieszczenie danych na stronie www.psttsr.pl.
 3. Formularze certyfikacyjne oraz wzór rekomendacji  superwizorów dostępne są na stronie Stowarzyszenia - www.psttsr.pl 
 4. Ocenie formalnej przez Zarząd lub powołaną przez niego komisję poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku braków kandydat zostanie powiadomiony o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Poprawnie ocenione pod kątem formalnym wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej członkom Rady Merytorycznej.
 6. W razie wątpliwości Rada może wystąpić o dosłanie dodatkowych informacji dotyczących pracy osoby ubiegającej się o dany Certyfikat.
 7. Rada obraduje według harmonogramu pracy:
  1.  zgłoszenia do końca kwietnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca maja; 
  2. zgłoszenia do końca sierpnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca września; 
  3. zgłoszenia do końca grudnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.
 8.  Rada wypracowane opinie przekazuje bezpośrednio Zarządowi PSTTSR.
 9. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu.
 10. Jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych kryteriów certyfikacji, otrzymuje pisemnie informację wraz z uzasadnieniem.
 11. Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na wszystkich etapach otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.


Rozdział V. Odnawialność certyfikatów

 1. Certyfikaty są ważne przez okres 5 lat; po tym okresie dany certyfikat odnawiany jest na podstawie poniższych kryteriów:
  1. Konsultant PSR: uzyskanie 70 punktów akredytacyjnych
  2. Terapeuta TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  3. Trener TSR: uzyskanie 100 punktów akredytacyjnych
  4. Superwizor TSR: uzyskanie 160 punktów akredytacyjnych
 2. Odnowić certyfikat może jedynie członek PSTTSR, z opłaconymi składkami członkowskimi, który potwierdza stosownym zaświadczeniem swoją praktykę w nurcie PSR/TSR
 3. Punkty akredytacyjne:
a.

uczestnictwo w superwizji grupowej i indywidualnej, (minimum 3 razy w roku);

punkty dotyczące superwizji stanowić mają nie mniej niż 25% całej puli zebranych punktów

1 godz. = 1 pkt.,

b. uczestnictwo w szkoleniu z obszaru tematycznego (PSR, TSR); 1 godz. = 1 pkt
c. uczestnictwo w konferencji PSTTSR w Polsce (z obszaru PSR/TSR); 12 punktów akredytacyjnych za jedną
d. uczestnictwo w konferencjach zagranicznych, np. EBTA, SFBTA; 20 punktów akredytacyjnych za jedną
e. wygłoszenie referatu / wystąpienie / warsztat na konferencji związane z tematyką PSR; 20 punktów akredytacyjnych za jedną
f. napisanie artykułu naukowego związanego z tematyką PSR; 25 punktów akredytacyjnych za jeden
g. napisanie książki poświęconej tematyce PSR; 50 punktów akredytacyjnych
h. uzyskanie i realizacja grantu PSTTSR wraz z opracowaniem (upublicznieniem) wyników; 35 punktów akredytacyjnych
i. wystąpienia komercyjne (radio, telewizja, czasopisma, artykuł w internecie) związane z tematyką PSR; 10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
j.

promocja nurtu PSR/TSR, poprzez m.in. prowadzenie Kół Naukowych, prelekcje dla rodziców,

działania na rzecz środowiska lokalnego;

10 punktów akredytacyjnych za jedną działalność
k. prowadzenie (organizowanie) i uczestnictwo w interwizji koleżeńskiej w nurcie PSR/TSR; 1 godz. uczestnictwa = 1 punkt (prowadzenie i organizowanie)
l. organizowanie i animowanie prac / spotkań Koła PSTTSR; 20 punktów akredytacyjnych


 
Rozdział VI: Organizacja i obsługa Programu

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Programu prowadzi Zarząd PSTTSR.
 2. Zakres obsługi obejmuje: 
  1. techniczną obsługę sesji certyfikacyjnych Rady Merytorycznej; 
  2. udostępnianie wzorów wniosków dla kandydatów ubiegających się o przyznanie Certyfikatu, gromadzenie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami,
  3. wydawanie Certyfikatów, 
  4. prowadzenie bazy danych osób, które otrzymały Certyfikaty,
    

Warszawa, dnia 16.11.2019 r 

Zarząd PSTTSR