Grupy zadaniowe

Stowarzyszenie » Grupy zadaniowe

 

Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zarząd, do skuteczniejszej realizacji działań, może powoływać organy/komisje/grupy robocze, opiniodawczo-doradcze. W skład tych grup mogą wchodzić członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

Powołane grupy zadaniowe działają z ramienia Zarządu PSTTSR nad realizacją określonych celów związanych z rozwojem Stowarzyszenia.

 

Aktualnie działające Grupy Zadaniowe:

 

GRUPA

UCHWAŁA

ZARZĄDU

DATA

POWOŁANIA

CEL GRUPY CZŁONKOWIE GRUPY

Zespół ds 
Standardów
Certyfikacji

05/02/2021 27.03.2021

Zadaniem grupy jest przygotowanie formatu
certyfikatu Psychoterapeuty TSR i dostosowanie
systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych
Ministerstwa Zdrowia oraz
Polskiej Rady Psychoterapii,
wraz z opracowaniem kolejnych kroków
i obszarów rozwoju Stowarzyszenia tak,
aby docelowo te kryteria spełniać.
Zespół działa przy Zarządzie, we współpracy
z Radą Merytoryczną i Naukową PSTTSR.

Magdalena Szutarska, Adrian Kondraciuk, Agata Woźniak, Teresa Worobiej, Tomasz Majewski.

Jako osoby wspomagające pracę grupy działają:

Jarosław Broniewski, Monika Lakowska, Wiesław Mielcarski, Sebastian Richert.

Zespół ds
Organizowania
Konferencji

05/10/2020 29.10.2020

Zadaniem grupy jest organizacja i praca na
rzecz Konferencji PSTTSR.

Artur Lewiński, Magdalena Szutarska, Sebastian Richert