Grupy Interwizyjne

Rekomendujemy » Grupy Interwizyjne

 

Wykaz aktualnie prowadzonych grup interwizyjnych objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), znajduje się na dole strony.

 

STANDARDY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA GRUP INTERWIZYJNYCH

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW

TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (PSTTSR)

 

1. Czym jest interwizja TSR?

Interwizje to spotkania w grupie terapeutów bez formalnego superwizora, służące pogłębianiu wiedzy, zwiększaniu kompetencji i doskonaleniu swojego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy i  czerpanie z jej zasobów.

Głównym celem interwizji TSR jest wzbogacanie osób (realizujących proces certyfikacji w nurcie TSR, ale też pozostałych uczestników szkoleń) o dodatkowe doświadczenia pracy własnej przede wszystkim jako specjalistów, ale również ludzi.

Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją wiedzą, omawiają istotne i specyficzne dla Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach założenia filozoficzne, podstawy teoretyczne, metody, strategie i narzędzia pracy. Oprócz tego spotkania te mają charakter superwizji koleżeńskiej, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników w ich praktyce zawodowej, z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz standardów pracy i etyki.

      

2. Jak uzyskać patronat PSTTSR?

Uzyskanie patronatu PSTTSR w zakresie prowadzenia grupy interwizyjnej następuje po złożeniu stosownego wniosku dostępnego na stronie Stowarzyszenia w zakładce „REKOMENDUJEMY”. We wniosku kandydat na organizatora interwizji ma za zadanie przedstawić i opisać przedsięwzięcie deklarując tym samym spełnianie kryteriów opisanych w niniejszym dokumencie.

Wnioski o przyznanie patronatu należy składać drogą mailową na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@psttsr.pl 

Na stronie PSTTSR regularnie aktualizowany będzie wykaz miejsc, w których realizowane są interwizje wraz z danymi kontaktowymi do organizatorów.

Uzyskanie patronatu jest potwierdzeniem kompetencji kandydata do organizowania interwizji oraz daje gwarancje jakości jej prowadzenia, zgodnie z opracowanymi standardami, etyką a przede wszystkim wiedzą merytoryczną.

             

3. Wytyczne do organizowania grup:         

         a. Kto może być organizatorem?

Osobą organizującą interwizje może być każdy, kto ukończył min II stopień szkolenia w nurcie TSR, rozpoczął proces certyfikacji i poddaje swoją pracę regularnej superwizji u superwizora/ów PSTTSR oraz należy do PSTTSR.

         b. Kto może być uczestnikiem?

Uczestnikiem interwizji może być każda osoba, która ukończyła min I stopień szkolenia w nurcie TSR. Interwizje są szczególnie rekomendowane (jako istotny element własnej pracy rozwojowej) osobom, które po ukończeniu II poziomu szkolenia rozpoczęły lub planują rozpocząć proces certyfikacji oraz osobom, które już posiadają certyfikat konsultanta, terapeuty.

         c. Rekrutacja grupy:

Nie ma ścisłych kryteriów dotyczących rekrutacji grupy interwizyjnej. Dopuszczalne jest zarówno stworzenie grupy po uzyskaniu patronatu i opublikowaniu informacji na stronie PSTTSR, jak i wcześniejsze zorganizowanie się grupy i uzyskanie patronatu do jej prowadzenia przez osobę wyznaczoną do roli organizatora. W przypadku rekrutowania grupy ważne jest natomiast, aby potencjalni uczestnicy mieli wcześniej świadomość obowiązujących zasad.

         d. Zasady:

Grupa powinna mieć charakter sformalizowany ze ściśle ustalonymi zasadami:

 • określona ilość spotkań;
 • określony czas trwania spotkań;
 • stała grupa podczas całego cyklu spotkań;
 • określona dopuszczalna liczba nieobecności w cyklu spotkań;
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki;
 • określone zasady bezpieczeństwa i komfortu uczestników wynikające z opracowanego przez grupę kontraktu;
 • zakończenie cyklu spotkań stosownym zaświadczeniem  potwierdzającym ilość zrealizowanych godzin;

W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad, organizator ma możliwość usunięcia uczestnika z grupy.

Rekomendujemy, aby grupy liczyły min. 10 osób, a spotkania (każde trwające 4h dydaktyczne) odbywały się raz w miesiącu przez okres 10 miesięcy. W ciągu całego cyklu spotkań uczestnik może mieć prawo do 2 nieobecności. Proponujemy również, aby grupy miały charakter ciągły, a role prowadzących obejmowały kolejno różni uczestnicy w poszczególnych cyklach spotkań.

   

4. Schemat spotkań:         

         a. Pierwsze spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się, omówieniu kontraktu i panujących zasad oraz zebraniu oczekiwań uczestników, co do tematów poszczególnych spotkań. Zakres tematyczny zagadnień realizowanych w trakcie interwizji powinien być oparty o indywidualne zapotrzebowanie członków grupy.  

         Przykładowe tematy spotkań:

         - formalności w gabinecie terapeuty,

         - pierwsze spotkanie z klientem,

         - postawa terapeuty (zaciekawienie, anormatywność, postawa niewiedzy itd.),

         - filozofia myślenia w TSR,

         - znaczenie języka,

         - określanie typu relacji,

         - poszukiwanie zasobów,

         - określanie celów,

         - preferowana przyszłość,

         - doświadczanie impasu w pracy z klientem,

         - interwencja,

         - praca z różnymi grupami klientów (dzieci, młodzież, diady, rodzina itd.),

         - klient z diagnozą,

         - narzędzia i techniki w TSR,

         - metafora w TSR,

         - jak odnaleźć się w “nie-TSRowym” środowisku,

         - ja jako terapeuta - dbanie o siebie.

 

b. Kolejne spotkania składają się z dwóch części:

 • Pierwszej, podczas której organizatorzy i/lub wyznaczeni wcześniej uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, strategiami i technikami w pracy z klientem w nurcie TSR,
 • Drugiej, o charakterze superwizyjnym, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników grupy,

c. Ostatnie spotkanie może służyć omówieniu całego cyklu spotkań, podsumowaniu osiągniętych korzyści oraz rozdaniu zaświadczeń.

 

5. Korzyści wynikające z udziału w interwizji TSR  

 • Interwizja jest uznawana w procesie certyfikacji PSTTSR jako:
  • własna praca rozwojowa – jedno z kryterium procesu certyfikacji,
  • punkty akredytacyjne – jedno z kryterium odnawialności certyfikatu,
 • Udział w interwizji stwarza możliwość poszerzania własnej perspektywy w rozumieniu klienta;
 • Bycie członkiem grupy daje możliwość bezpośredniego, wzajemnego wsparcia merytorycznego, gdzie w sposób bezpieczny i rozwojowy istnieje możliwość dzielenia się swoimi wątpliwościami;
 • Różnorodność doświadczeń uczestników jest cennym zasobem umożliwiającym, oprócz nauki, również weryfikowanie postaw i strategii pracy uczestników zgodnie z filozofią PSR;
 • Interwizja daje możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy i rozwijania indywidualnego stylu praktykowania PSR;
 • Interwizja jako własna praca rozwojowa stanowi, obok szkoleń i superwizji, bardzo ważny element rozwoju szczególnie dla osób ubiegających się o certyfikat terapeuty TSR.

 

 

WYKAZ AKTUALNIE PROWADZONYCH GRUP INTERWIZYJNYCH, OBJĘTYCH PATRONATEM

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW

TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (PSTTSR)

 

Aktualnie prowadzonych jest 10 grup interwizyjnych w różnych miastach w całej Polsce (również w formule online).

Zachęcamy do zaangażowania w organizowanie i prowadzenie kolejnych grup. 

 

ORGANIZATOR MIASTO

UCHWAŁA

ZARZĄDU

DATA OBJĘCIA

PATRONATEM

TERMIN REALIZACJI REKRUTACJA KONTAKT

 Wioletta Wardziak-Lubka

i Rita Stróżyk-Torba

 Poznań  03/11/2020  24.11.2020  01.2021 - 10.2021 ZAMKNIĘTA  wiola.lubka@gmail.com, rita.strozyk@gmail.com 

 Małgorzata Mazurek

 Lublin  01/02/2021  03.02.2021  02.2021 - 11.2021 ZAMKNIĘTA  malgorzata.mazurek00@gmail.com 

 Natalia Żelakiewicz

 online  06/02/2021  27.02.2021  03.2021 - 12.2021 ZAMKNIĘTA  psychoterapianatalia@gmail.com

 Michał Bagiński

i Piotr Zwoliński

 Olsztyn - Białystok  06/02/2021  27.02.2021  03.2021 - 12.2021 ZAMKNIĘTA  mjbaginski@gmail.comcet.labirynt@gmail.com

 Anna Chudecka

i Katarzyna Waszak

 Toruń  08/02/2021  28.02.2021  03.2021 - 12.2021 ZAMKNIĘTA  an.chudecka@gmail.com, katarzyna_art1@wp.pl 

 Paweł Łukaszewski

i Marcin Cieśla

 Trzebnica  01/04/2021  02.04.2021  04.2021 - 01.2022 ZAMKNIĘTA  p.lukaszewski@psttsr.pl 

 Anna Łagód

 Lublin  01/04/2021  02.04.2021  04.2021 - 02.2022 ZAMKNIĘTA  annalagod@op.pl 

 Katarzyna Klimek-Markowicz

 Poznań  04/07/2021  07.07.2021  04.2021 - 03.2022 ZAMKNIĘTA  kaklimek@wp.pl 

 Łukasz Rogacz i Anna Krzos

 online  05/09/2021  20.09.2021  09.2021 - 06.2022 ZAMKNIĘTA  lukasz.rogacz.coach@gmail.comabkrzos@gmail.com

Magdalena Waśko

 online  05/09/2021  20.09.2021  10.2021 - 06.2022 ZAMKNIĘTA  strefarozwiazan@gmail.com

* Osobą odpowiedzialną do kontaktu z ramienia Zarządu PSTTSR w sprawie grup interwizyjnych jest Adrian Kondraciuk: a.kondraciuk@psttsr.pl 


ZAKOŃCZONE GRUPY
  

ORGANIZATOR MIASTO

UCHWAŁA

ZARZĄDU

DATA OBJĘCIA PATRONATEM TERMIN REALIZACJI
Joanna Roch Toruń 03/10/2020 29.10.2020 11.2020 - 08.2021
Agnieszka Sławińska Płock 03/10/2020 29.10.2020 11.2020 - 06.2021
Sebastian Richert i Anna Krzos Olsztyn - Warszawa 01/11/2020 15.11.2020 10.2020 - 06.2021
Adrian Kondraciuk Warszawa 02/04/2020 27.04.2020 10.2020 - 06.2021
Michał Jan Bagiński Olsztyn 01/07/2021 02.07.2020 06.2020 - 04.2021

 * Osobą odpowiedzialną do kontaktu z ramienia Zarządu PSTTSR w sprawie grup interwizyjnych jest Adrian Kondraciuk: a.kondraciuk@psttsr.pl