System certyfikacji

Certyfikacja » System certyfikacji

PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR

OSÓB PRACUJĄCYCH W NURCIE

PODEJŚCIA/TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

 

Rozdział I. Cele programu

1. Podstawowe cele „Programu certyfikacji osób pracujących w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”, zwanego dalej Programem:

   a. rozwój i potwierdzanie kompetencji osób pracujących w nurcie TSR,

   b. podnoszenie standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR,

   c. zwiększenie dostępności pomocy udzielanej osobom w podejściu TSR,

   d. promocja nurtu TSR.

 

2. Regulacje zawarte w „Programie” dotyczą:

   a. procesu przyznawania certyfikatów i potwierdzania kompetencji osób pracujących w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach,

   b. organizacji i obsługi Programu.

 

Rozdział II. Proces certyfikacji osób pracujących w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

1. Osoby pracujące w nurcie TSR mogą ubiegać się o następujące tytuły:

   a. Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,

   b. Terapeuty Terapii Skoncentrowanej  na Rozwiązaniach,

   c. Trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,

   d. Superwizora Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

 

2. Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej na pięć lat. Po tym okresie Certyfikaty są ponownie zatwierdzane w uproszczonej procedurze.

3. Organem zatwierdzającym formalnie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Zarząd PSTTSR lub powołana przez niego Komisja składająca się z członków Stowarzyszenia.

4. Organem opiniującym merytorycznie kandydatury osób ubiegających się o certyfikat jest Rada Merytoryczna PSTTSR (powołana odrębną uchwałą Zarządu).

5. Zarząd PSTTSR nie może przyznać kandydatowi Certyfikatu wbrew opinii Rady Merytorycznej, jednocześnie Rada Merytoryczna nie ma mocy samodzielnego  podejmowania decyzji w sprawie przyznania Certyfikatu.

6. Zarząd PSTTSR może wnioskować o przyznanie danego certyfikatu osobom szczególnie doświadczonym i zasłużonym dla propagowania nurtu TSR w Polsce. Certyfikat zostaje wówczas przyznany po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Merytoryczną.

 

 

Rozdział III. Kryteria ubiegania się o Certyfikaty

CERTYFIKAT KONSULTANTA PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH:

Certyfikat Konsultanta PSR dedykowany jest praktykom, którzy pracują z ludźmi w poza terapeutycznych kontekstach, np. nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, itp.

Kryteria:

1. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych*: I stopień (70 godzin) i II stopień (130 godzin).

*Przez szkolenia akredytowane rozumie się takie szkolenia, które uzyskały akceptację (akredytację) Rady Merytorycznej i Zarządu PSTTSR, w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo; według zasad określonych w osobnej uchwale. Wszystkie adresy instytucji szkoleniowych,  które uzyskały rekomendacje dostępne są na stronie www.psttsr.pl.

2. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godzin * (np.: treningi psychologiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, superwizja, itp.).

*Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż TSR.

3. Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy, w tym co najmniej 200 godzin pracy w nurcie TSR.

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR.

5. Rekomendacja dwóch Superwizorów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o Certyfikat Konsultanta PSR z wybranymi osobami spośród Superwizorów PSR).

Uzyskanie certyfikatu Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach następuje po spełnieniu powyższych 5 kryteriów, na mocy decyzji Zarządu.

 

CERTYFIKAT TERAPEUTY TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji ,itp. lub medyczne),

2. Własna praca rozwojowa - minimum 100 godzin * (np.: treningi psychologiczne, własna psychoterapia, warsztaty rozwoju osobistego, superwizja, itp.).

3. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych*: I stopień (70 godzin) i II stopień (130 godzin).

*Przez szkolenia akredytowane rozumie się takie szkolenia, które uzyskały akceptację (akredytację) Rady Merytorycznej i Zarządu PST-TSR, w wyniku uznania ich jako równorzędne ilościowo i jakościowo; według zasad określonych w osobnej uchwale. Wszystkie adresy instytucji szkoleniowych,  które uzyskały rekomendacje dostępne są na stronie www.psttsr.pl.

4. Praktyka zawodowa – minimum 5 lata pracy w charakterze terapeuty (doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami lub grupami z wykorzystaniem PSR).

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR.

6. Dodatkowe 100 godzin szkoleń w konwencji TSR w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

7. 40 godzin superwizji pracy własnej u dwóch różnych superwizorów PSR.

8. Rekomendacje 2 superwizorów PSR.

 

CERTYFIKAT TRENERA PSR/TSR

1. Tytułu konsultanta PSR lub Terapeuty TSR.

2. Minimum 400 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz kursy doskonalące, warsztaty tematyczne, konferencje), realizowanych w ośrodkach akredytowanych, bądź u trenerów posiadających certyfikaty PSTTSR.

3. Praktyka zawodowa - co najmniej 3 lat doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami lub grupami z wykorzystaniem PSR.

4. Realizacja minimum 300 godzin szkoleń z zakresu PSR (samodzielnie i w asyście trenera PSR PSTTSR).

5. Rekomendacje 2 trenerów PSR (w tym jednego z tytułem superwizora PSR).

 

CERTYFIKAT SUPERWIZORA PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH

1. Praktyka zawodowa -  co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy indywidualnej,  z parami lub grupami z wykorzystaniem PSR/TSR, po ukończeniu szkolenia zaawansowanego,

2. Ukończone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu PSR/TSR (w tym kurs podstawowy i zaawansowany oraz kursy doskonalące, warsztaty tematyczne, konferencje), realizowanych w ośrodkach akredytowanych, bądź u trenerów posiadających certyfikaty PSTTSR.

3. Minimum 300 godzin zrealizowanych superwizji/konsultacji z zakresu PSR, w tym minimum 100 godzin pod superwizją superwizora PSR.

4. Rekomendacje 2 superwizorów PSR.

5. Ukończone szkolenie dla superwizorów organizowane przez PSTTSR.

6. Rekomendacje Rady Merytorycznej PSTTSR, na podstawie złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Certyfikat superwizora przyznawany jest na okres 5 lat, po tym okresie powinien być odnawiany na podstawie osobnych kryteriów.

 

Rozdział IV. Zasady certyfikacji

1. Nad właściwym przebiegiem procesu przyznawania Certyfikatów w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach czuwa Zarząd oraz Rada Merytoryczna PST-TSR.

2. Kandydaci ubiegający się o przyznanie Certyfikatu zobowiązani są złożyć formularz wraz z wymaganymi dokumentami (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl). Razem z formularzem zgłoszenia, kandydaci składają skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia przez nich wszystkich kryteriów uzyskania danego Certyfikatu.

3. Formularze oraz wzór rekomendacji  superwizorów dostępne są na stronie Stowarzyszenia - www.psttsr.pl

4. Ocenie formalnej przez Zarząd lub powołaną przez niego komisję poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku braków kandydat zostanie powiadomiony o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Poprawnie ocenione pod kątem formalnym wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej członkom Rady Merytorycznej.

6. W razie wątpliwości Rada może wystąpić o dosłanie dodatkowych informacji dotyczących pracy osoby ubiegającej się o dany Certyfikat.

7. Rada obraduje według harmonogramu pracy: zgłoszenia do końca kwietnia, RM i Zarząd podejmują decyzję do końca maja; zgłoszenia do końca sierpnia, RM Zarząd podejmują decyzję do końca września; zgłoszenia do końca grudnia, RM Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia przyszłego roku. Rada wypracowane opinie przekazuje bezpośrednio Zarządowi PSTTSR.

8. W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu.

9. Jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych kryteriów certyfikacji, otrzymuje pisemnie informację wraz z uzasadnieniem.

10. Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na wszystkich etapach otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR. Ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie PSTTSR.

 

Rozdział V. Organizacja i obsługa Programu

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Programu prowadzi PSTTSR.

2. Zakres obsługi obejmuje: 

   a) bieżącą obsługę sesji Rady Merytorycznej; .

   b) udostępnianie wzorów wniosków dla kandydatów ubiegających się o przyznanie Certyfikatu, gromadzenie wypełnionych wniosków wraz z załącznikami,

   c) wydawanie Certyfikatów,

   d) prowadzenie bazy danych osób, które otrzymały Certyfikaty,

 

Warszawa, dnia 06. 10. 2014r. Zarząd PSTTSR